[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Ngân Thu

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Ngân Thu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
1.1. NHỮNG VẤN VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm và mục tiêu của cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp
1.1.1.2. Mục tiêu cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Thông tin sử dụng để phân tích đánh giá cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1. Hệ thống báo cáo tài chính
1.1.2.2. Cơ sở dữ liệu khác
1.1.3. Các nhóm chỉ tiêu đánh giá cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp
1.1.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá chung
1.1.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá cụ thể
1.2. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2. Nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN THU
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN THU
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Ngân Thu
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
2.2. THỰC TRẠNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN THU
2.2.1. Nhóm chỉ tiêu chung của công ty
2.2.1.1. Cải thiện tình hình tài sản và nguồn vốn
2.2.1.2. Cải thiện tình hình doanh thu và lợi nhuận
2.2.1.3. Cải thiện khả năng tạo tiền của công ty
2.2.2. Nhóm chỉ tiêu cụ thể
2.2.2.1. Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty
2.2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản
2.2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.2.4. Chỉ tiêu xác định cơ cấu tài sản và nguồn vốn
2.3. Đánh giá thực trạng cải thiện tình hình tài chình công ty TNHH TM Ngân Thu
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI NGÂN THU
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI NGÂN THU
3.2. GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI NGÂN THU
3.2.1. Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2.2. Quản lý tốt hàng tồn kho
3.2.3. Nâng cao khả năng thanh toán
3.2.3.1. Quản lý các khoản phải thu
3.2.3.2. Quản lý tiền mặt
3.2.4. Tăng lợi nhuận
3.2.4.1. Tăng doanh thu
3.2.4.2. Giảm chi phí
3.3. KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan