[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ
1.1 Tổng quan về thanh toán quốc tế
1.1.1 Khái niệm về thanh toán quốc tế
1.1.2 Điều kiện trong thanh toán quốc tế
1.1.2.1 Điều kiện về tiền tệ
1.1.2.2 Điều kiện về địa điểm thanh toán
1.1.2.3 Điều kiện về thời gian thanh toán
1.1.2.4 Điều kiện về phương thức thanh toán
1.1.2.5 Điều kiện về bộ chứng từ thanh toán:
1.1.3 Một số phương thức thanh toán quốc tế thông dụng
1.1.3.1 Phương thức chuyển tiền (Remittance):
1.1.3.2 Phương thức nhờ thu (Collection of payment)
1.1.3.3 Phương thức tín dụng chứng từ (Letter of Credict)
1.1.4 Vai trò của thanh toán quốc tế:
1.1.4.1 Vai trò của thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế:
1.1.4.2 Vai trò của thanh toán quốc tế đối với các NHTM:
1.2 Rủi ro trong thanh toán quốc tế:
1.2.1 Khái niệm rủi ro
1.2.2 Rủi ro trong TTQT
1.2.3 Một số loại rủi ro trong thanh toán quốc tế
1.2.3.1 Rủi ro pháp lý
1.2.3.2 Rủi ro tác nghiệp
1.2.3.3 Rủi ro thị trường
1.2.3.4 Rủi ro do các nguyên nhân bất khả kháng
1.2.3.5 Rủi ro nội tại trong các phương thức TTQT
1.3 Bài học kinh nghiệm từ những rủi ro trong thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại trên thế giới
1.3.1 Phân loại khách hàng
1.3.2 Sử dụng các thỏa thuận cho giao dịch thanh toán quốc tế trong hợp đồng, cam kết và mẫu biểu
1.3.3 Chức năng thông tin về các khách hàng của phòng quan hệ quốc tế
1.3.4 Áp dụng công nghệ và đào tạo con người
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI
2.1 Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
2.1.2 Một số kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng SHB
2.1.2.1 Tổng tài sản, tổng huy động vốn, tổng dư nợ giai đoạn 2010 – 2012
2.1.2.2 Vốn điều lệ và lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2010 – 2012
2.1.2.3 Cơ cấu dư nợ của ngân hàng SHB
2.1.3 Mô hình hoạt động thanh toán quốc tế tại SHB
2.1.4 Cơ cấu, tổ chức của TT nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế
2.1.4.1 Phòng Xử lý Nghiệp vụ
2.1.4.2 Phòng Kiểm tra chứng từ
2.1.4.3 Phòng SWIFT và Định chế Tài chính Quốc tế
2.1.4.4 Phòng Quan hệ khách hàng thanh toán quốc tế
2.1.5 Môi trường pháp lý cho hoạt động TTQT
2.1.6 Quy trình thực hiện các phương thức TTQT chủ yếu tại SHB.
2.1.6.1 Quy trình thanh toán chuyển tiền đi.
2.1.6.2 Quy trình thực hiện chuyển tiền đến
2.1.6.3 Quy trình thanh toán L/C nhập khẩu
2.1.6.4 Quy trình thanh toán L/C xuất khẩu.
2.1.6.5 Quy trình thanh toán nhờ thu nhập khẩu (nhờ thu đến)
2.1.6.6 Quy trình thanh toán nhờ thu xuất khẩu
2.2 Thực trạng về rủi ro trong thanh toán quốc tế tại SHB.
2.2.1 Đặc điểm của hoạt động thanh toán quốc thế tại SHB.
2.2.2 Một số kết quả của hoạt động thanh toán quốc tế tại SHB
2.2.2.1 Cơ cấu khách hàng
2.2.2.2 Doanh số thanh toán quốc tế
2.2.2.3 Kết quả hoạt động chuyển tiền
2.2.2.4 Kết quả hoạt động nhờ thu
2.2.2.5 Kết quả hoạt động thanh toán L/C
2.2.3 Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế ở SHB.
2.2.3.1 Rủi ro pháp lý.
2.2.3.2 Rủi ro tác nghiệp
2.2.3.3 Rủi ro thị trường
2.2.3.4 Rủi ro do các nguyên nhân bất khả kháng
2.2.3.5 Rủi ro nội tại trong các phương thức TTQT.
2.2.4 Các nguyên nhân gây ra rủi ro trong TTQT
2.2.4.1 Nguyên nhân khách quan
2.2.4.2 Nguyên nhân chủ quan
2.3 Đánh giá công tác quản lý rủi ro của Ngân hàng SHB.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB).
3.1 Những định hướng phát triển hoạt động TTQT tại SHB
3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của SHB trong thời gian tới.
3.1.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của SHB trong năm 2013
3.1.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của SHB trong thời gian tới.
3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động TTQT của SHB trong thời gian tới
3.1.2.1 Đổi mới công nghệ thanh toán ngân hàng
3.1.2.2 Về nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế.
3.2 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong TTQT tại SHB.
3.2.1 Các giải pháp cơ bản nhằm quản lý rủi ro trong các phương thức TTQT chủ yếu tại SHB.
3.2.1.1 Giải pháp quản lý rủi ro trong phương thức chuyển tiền.
3.2.1.2 Giải pháp quản lý rủi ro trong phương thức nhờ thu.
3.2.1.3 Giải pháp quản lý rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ
3.2.2 Các giải pháp đồng bộ nhằm quản lý rủi ro trong TTQT của SHB.
3.2.2.1 Giải pháp hạn chế rủi ro quốc gia, rủi ro chính trị pháp lý.
3.2.2.2 Giải pháp hạn chế rủi ro ngoại hối bằng cách đa dạng hóa nghiệp vụ kinh doanh ngoại tế.
3.2.2.3 Giải pháp hạn chế rủi ro do các đối tác
3.2.2.4 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự TTQT
3.2.2.5 Giải pháp về công nghệ thông tin trong hoạt động TTQT
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Đối với chính phủ
3.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý, chính sách trong TTQT
3.3.1.2 Tăng cường quản lý thị trường, giám sát hợp đồng kinh doanh
3.3.1.3 Tăng cường các biện pháp quản lý kỹ thuật an toàn trong thanh toán xuất nhập khẩu
3.3.1.4 Nâng cao vai trò của các đại sứ quán ở nước ngoài, có chính sách phù hợp khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu
3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước
3.3.2.1 Xây dựng hệ thống cảnh báo những biến động bất thường về tình hình tài chính - kinh tế
3.3.2.2 Chính sách cho vay ngoại tệ, quản lý ngoại hối, tỷ giá cần điều chỉnh kịp thời.
3.3.2.3 Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm thông tin phòng ngừa và xử lý rủi ro của Ngân hàng Nhà nước (CIC)
3.3.3 Đối với SHB.
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan