[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeaBank) Láng Hạ

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeaBank) Láng Hạ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho vay tiêu dùng (CVTD)
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng
1.1.3. Chức năng cho vay tiêu dùng
1.2. Các loai hình cho vay tiêu dùng
1.2.1. Quy trình cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.2. Nghiệp vụ của ngân hàng thương mại
1.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường
1.3.1. Tác động tới ngân hàng
1.3.2. Tác động tới người tiêu dùng
1.3.3. Tác động tới doanh nghiệp
1.3.4. Tác động đến nền kinh tế
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại NHTM
1.4.1. Dư nợ cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ
1.4.2. Nợ quá hạn trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng
1.4.3. Thị phần cho vay tiêu dùng của ngân hàng
1.4.4. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay tiêu dùng
1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.5.1. Các nhân tốkhách quan
1.5.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (SEABANK)
2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á(SeaBank)
2.1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á.
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay và mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
2.2.1. Cơ sở pháp lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng SeaBank
2.2.2. Các hình thức cho vay tiêu dùng tại ngân hàng SeaBank
2.2.3. Điều kiện vay vốn tại Ngân hàng Seabank
2.2.4. Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng SeaBank
2.3. Quy mô cho vay tiêu dùng và tỉ lệ nợ quá hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
2.4. Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
3.1. Xu hướng phát triển cho vay tiêu dùng trong những năm tới
3.2. Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng trong những năm tới của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
3.2.1. Những thuận lợi, khó khăn và thách thức đối với SeaBank
3.2.2. Điểm mạnh, điểm yếu của SeaBank
3.2.3. Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng trong những năm tới của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
3.3. Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeaBank)
3.3.1. Nâng cao năng lực tài chính
3.3.2. Hoàn thiện hơn sản phẩm cho vay tiêu dùng để có thể phục vụ cho nhiều đồi tượng khách hàng hơn
3.3.3. Nâng cao hình ảnh, vị thế của ngân hàng, phát triển marketing thị trường, xây dựng nguồn khách hàng bền vững và nhận diện thương hiệu
3.3.4. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng thẩm định tài chính
3.3.5. Không ngừng hiên đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển công nghệ
3.3.6. Đào tạo, chọn lọc cán bộ tín dụng có chuyên môn, trình độ và đạo đức nghề nghiệp tốt.
3.3.7. Hoàn thiện chính sách thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra về các yếu tố có liên quan tới cho vay tiêu dùng
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước
3.4.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
3.4.3. Kiến nghị đối với Chính Phủ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan