[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1.1. Hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại.
1.1.1 Khái niệm về Ngân hàng thương mại.
1.1.2 Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.1.3 Đặc điểm cho vay tiêu dùng
1.1.4 Phân loại cho vay tiêu dùng
1.1.4.1 Căn cứ vào mục đích vay
1.1.4.2 Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.1.4.3 Căn cứ theo nguồn gốc trả nợ
1.1.4.4 Căn cứ theo tình trạng công tác hoặc lao động
1.1.5 Vai trò cho vay tiêu dùng
1.1.5.1 Đối với người tiêu dùng
1.1.5.2 Đối với nhà sản xuất
1.1.5.3 Đối với Ngân hàng thương mại
1.1.5.4 Đối với nền kinh tế
1.2 Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.1 Khái niệm mở rộng cho vay tiêu dùng
1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay tiêu dùng
1.2.2.1 Các chỉ tiêu định tính
1.2.2.2 Các chỉ tiêu định lượng
1.2.3 Ý nghĩa của mở rộng cho vay tiêu dùng
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay tiêu dùng
1.3.1 Các nhân tố có thể kiểm soát được.
1.3.2 Những nhân tố không thể kiểm soát được.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1 Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Hà Nội
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Hà Nội.
2.1.3.1 Tình hình huy động vốn
2.1.3.2 Tình hình sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.1.3.3 Hoạt động kinh doanh khác
2.1.3.4 Kết quả kinh doanh
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội.
2.2.1 Khái quát hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế.
2.2.2 Khái quát hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Hà Nội
2.2.2.1 Đối tượng cho vay
2.2.2.2 Quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Hà Nội.
2.2.2.3 Thực trạng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Hà Nội.
2.3 Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Một số tồn tại và nguyên nhân
2.3.2.1 Một số tồn tại:
2.3.2.2 Nguyên nhân:
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế
3.2 Định hướng hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Hà Nội.
3.3 Định hướng hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Hà Nội.
3.4 Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Hà Nội
3.5 Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Hà Nội.
3.5.1 Phát triển các sản phẩm cho vay tiêu dùng
3.5.1.1 Hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng hiện đang cung cấp.
3.5.1.2 Đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn.
3.5.1.3 Phát triển sản phẩm mới
3.5.1.4 Mở rộng đối tượng cho vay tiêu dùng
3.5.1.5 Đa dạng hóa các hình thức cho vay tiêu dùng
3.5.1.6 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án vay vốn
3.5.2 Phát triển thị trường
3.5.2.1 Hoàn thiện chính sách khách hàng
3.5.2.2 Tăng cường hoạt động marketing Ngân hàng
3.5.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
3.6 Một số kiến nghị
3.6.1 Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà Nước.
3.6.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam.
3.6.3 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan