[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Việt Trì

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Việt Trì
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
1.1.3. Tầm quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với nền kinh tế
1.1.4. Nhu cầu vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2. Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.2. Đặc điểm và vai trò của cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.3. Các hình thức cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3. Chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm chất lượng cho vay
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3.3. Các chỉ tiêu phản ảnh chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
Kết luận chương
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH VIỆT TRÌ
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Việt Trì
2.1.1. Vài nét về Ngân hàng TMCP Quân đội
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Việt Trì
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Việt Trì
2.1.4. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Việt Trì
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Việt Trì giai đoạn năm 2008 – năm 2010
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động cho vay
2.2.3. Các hoạt động khác
2.3. Thực trạng hoạt động cho vay đối với DNNVV nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Việt Trì
2.3.1. Khái quát tình hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Việt Trì
2.3.2. Thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Việt Trì
2.3.3. Chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Việt Trì giai đoạn 2008, 2009 và 2010.
2.4. Đánh giá chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Việt Trì
2.4.1. Những thành tựu đạt được
2.4.2. Những hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế
Kết luận chương
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH  NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH VIỆT TRÌ
3.1. Định hướng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chi nhánh Việt Trì trong những năm tới.
3.1.1. Xu hướng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chi nhánh Việt Trì trong những năm tới
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Việt Trì
3.2.1. Xây dựng chính sách tín dụng linh hoạt và hợp lí
3.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay
3.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự và không ngừng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp
3.2.4. Đơn giản hóa thủ tục cho vay
3.2.5. Áp dụng cơ chế linh hoạt đối với tài sản đảm bảo tiền vay
3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát
3.2.7. Chủ động giải quyết nợ có vấn đề, nợ quá hạn, nợ xấu
3.2.8. Hoàn thiện hệ thống thông tin
3.2.9. Thành lập tổ phụ trách đối tượng khách hàng DNNVV nhằm tăng tính chuyên môn hóa trong cho vay DNNVV.
3.2.10. Một số giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quân đội
Kết luận chương
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan