[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh sở giao dịch 1

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh sở giao dịch 1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Một số vấn đề cơ bản về cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2. Phân loại cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.3. Đặc điểm của cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.4. Vai trò của cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.5. Nguyên tắc cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.6. Điều kiện cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.7. Các biện pháp đảm bảo tiền vay cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.8. Quy trình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2. Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1
2.1. Lịch sử phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Sở giao dịch 1
2.2. Quy định cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Sở giao dịch 1
2.2.1. Nguyên tắc và điều kiện cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sở giao dịch 1
2.2.2. Các biện pháp đảm bảo tiền vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Sở giao dịch 1
2.2.3. Quy trình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Sở giao dịch 1
2.3. Tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Sở giao dịch 1 giai đoạn năm 2011 - 2013
2.3.1. Tình hình doanh số cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.2. Tình hình doanh số thu nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.3. Tình hình dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4. Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Sở giao dịch 1 giai đoạn năm 2011 – 2013
2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá
2.4.2. Đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sở giao dịch 1
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1
3.1. Định hướng phát triển kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Sở giao dịch 1 trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Sở giao dịch 1
3.2.1. Xây dựng, đổi mới cơ chế, quy trình, thủ tục cho vay ngắn hạn đối với do anh nghiệp vừa và nhỏ hợp lý, nhanh gọn, linh hoạt
3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định
3.2.3. Tăng cường giám sát và quản lý khoản vay ngắn hạn của doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.4. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng
3.2.5. Thực hiện tốt hơn nữa công tác thu hồi nợ ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.6. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.7. Tăng cường hoạt động marketing ngân hàng đến đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.8. Xây dựng chính sách dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn ngắn hạn
3.2.9. Cải thiện công tác quản lý nhân sự
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với chính quyền địa phương
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.4. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan