[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, vai trò, phân loại nguồn vốn
1.1.1. Khái niệm về nguồn vốn
1.1.2. Vai trò của nguồn vốn
1.1.3. Phân loại nguồn vốn
1.1.3.1. Theo thời gian huy động và sử dụng vốn
1.1.3.2. Theo phạm vi huy động vốn
1.2. Cấu trúc vốn
1.2.1. Khái niệm về cấu trúc vốn
1.2.2. Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn
1.2.2.1. Nguồn vốn chủ sở hữu
1.2.2.2. Nguồn vốn vay
1.2.3. Các chỉ tiêu đo lường cấu trúc vốn
1.3. Chi phí vốn
1.3.1. Khái niệm về chi phí vốn
1.3.2. Xác định chi phí vốn
1.3.2.1. Chi phí vốn vay ngắn hạn
1.3.2.2. Chi phí vốn vay dài hạn
1.3.2.3. Chi phí vốn vay chủ sở hữu
1.3.3. Chi phí vốn bình quân
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn
1.4.1. Các chỉ số về khả năng thanh toán
1.4.2. Các chỉ số về quản lý nợ vay
1.4.3. Các chỉ số về khả năng sinh lời
1.4.4. Các chỉ số đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu vốn
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn trong doanh nghiệp
1.5.1. Nhóm nhân tố khách quan
1.5.2. Nhóm nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển
2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý Công ty
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 trong 3 năm (2010 – 2012)
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.2.2. Phân tích tình hình tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.2.3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Thực trạng công tác huy động vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.3.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.3.1.1. Phân tích cơ cấu nợ phải trả
2.3.1.2. Phân tích cơ cấu vốn chủ sở hữu
2.3.1.3. Phân tích cơ cấu lợi ích cổ đông thiểu số
2.3.1.4. Các chỉ tiêu đo lường cấu trúc vốn
2.3.2. Chi phí vốn
2.3.2.1. Chi phí vốn vay ngắn hạn
2.3.2.2. Chi phí vốn dài hạn
2.3.2.3. Chi phí vốn chủ sở hữu
2.3.2.4. Chi phí vốn bình quân WACC
2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn
2.3.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.3.3.3. Các chỉ số đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu vốn
2.3.4. Nhận xét về hiệu quả công tác huy động vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.3.4.1. Kết quả đạt được
2.3.4.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
3.1. Môi trường kinh doanh của Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng HUD1
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng HUD1
3.2.1. Định hướng chung của Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng HUD1
3.2.2. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng HUD1
3.3. Giải pháp nâng cao hoạt động huy động vốn tại Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng HUD1
3.3.1. Huy động vốn từ cán bộ công nhân viên trong Công ty
3.3.2. Nâng cao định mức tín nhiệm của Công ty
3.3.3. Thường xuyên đánh giá hiệu quả của các kênh huy động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan