[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Những hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng thương mại cổ phần
1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
1.1.2.2. Hoạt động tín dụng
1.1.2.3. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
1.1.2.4. Các hoạt động khác
1.2. Những vấn đề cơ bản về vốn và hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần
1.2.1. Nguồn vốn của ngân hàng thương mại
1.2.1.1. Vốn chủ sở hữu
1.2.1.2. Vốn huy động
1.2.2. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần
1.2.2.1. Huy động vốn chủ sở hữu
1.2.2.2. Huy động vốn vay nợ
1.2.2.2.1. Huy động vốn từ tiền gửi
1.2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn
1.2.3.1. Quy mô nguồn vốn
1.2.3.2. Cơ cấu nguồn vốn
1.2.3.3. Chi phí huy động vốn
1.2.3.4. Hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3.5. Tính ổn định của nguồn vốn
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động huy động vốn
1.2.4.1. Nhân tố khách quan
1.2.4.2. Nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008-2010
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á giai đoạn năm 2008-2010
2.2.1. Hoạt động huy động vốn chủ sở hữu
2.2.2. Hoạt động huy động vốn vay nợ
2.2.2.1. Hoạt động huy động vốn từ tiền gửi
2.2.2.2. Hoạt động huy động vốn từ vốn vay
2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn
2.3.1. Một số chỉ tiêu đánh giá cơ cấu nguồn vốn
2.3.2. Chi phí huy động vốn
2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn
2.4. Mối quan hệ giữa hoạt động huy động vốn và hoạt động sử dụng vốn
2.5. Đánh giá hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á giai đoạn năm 2008-2010
2.5.1. Những mặt đạt được
2.5.2. Những hạn chế, tồn tại
2.5.3. Nguyên nhân
2.5.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.5.3.2. Nguyên nhân chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
3.1. Định hướng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng cho hoạt động huy động vốn
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
3.2.1. Giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn
3.2.1.1. Biện pháp để mở rộng vốn trung và dài hạn
3.2.1.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn ngoại tệ
3.2.1.3. Mở rộng đối tượng gửi tiền
3.2.1.4. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn
3.2.1.5. Vận dụng chế độ lãi suất linh hoạt
3.2.1.6. Xây dựng các chương trình marketing hiệu quả
3.2.1.7. Nâng cao uy tín Ngân hàng
3.2.2 Giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
3.2.2.1. Chú trọng công tác phân tích quy mô và cấu trúc nguồn vốn
3.2.2.2. Hoàn thiện tiện ích phục vụ người gửi tiền:
3.2.2.3. Biện pháp cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn
3.2.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan