[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lan

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lan
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản lưu động trong doanh nghiệp.
1.1.1. Khái niệm tài sản lưu động.
1.1.2. Phân loại tài sản lưu động.
1.1.2.1. Phân loại theo lĩnh vực tham gia luân chuyển
1.1.2.2. Phân loại theo biện pháp quản lý
1.1.2.3. Phân loại theo tính thanh khoản
1.1.2.4. Phân loại theo nguồn hình thành
1.1.3. Vai trò của tài sản lưu động đối với doanh nghiệp.
1.2. Chính sách quản lý TSLĐ
1.3. Quản lý tài sản lưu động
1.3.1. Quản lý tiền mặt
1.3.2. Quản lý hoạt động thu - chi
1.3.3. Quản lý khoản phải thu
1.3.4. Quản lý dự trữ, hàng tồn kho
1.4. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động.
1.4.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong doanh nghiệp
1.4.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ trong doanh nghiệp.
1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động.
1.4.3.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động
1.4.3.2. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng
1.4.3.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.4.4. Một số nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản lưu động.
1.4.4.1. Các nhân tố khách quan
1.4.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MỸ LAN
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH Mỹ Lan
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Mỹ Lan
2.2.1. Kết quả kinh doanh của công ty
2.2.2. Quy mô và cơ cấu tài sản-nguồn vốn của công ty
2.2.3. Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả kinh doanh của công ty
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng TSLĐ tại công ty TNHH Mỹ Lan
2.3.1. Phân tích quy mô & cơ cấu tài sản lưu động
2.3.2. Nội dung quản lý tài sản lưu động
2.3.2.1. Quản lý tài sản tiền
2.3.2.2. Quản lý các khoản phải thu
2.3.2.3. Quản lý hàng tồn kho
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
2.3.3.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động
2.3.3.2. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng
2.3.3.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng TSLĐ của công ty TNHH Mỹ Lan
2.4.1. Thành quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MỸ LAN
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Mỹ Lan
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH Mỹ Lan
3.2.1. Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản tiền
3.2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý khoản phải thu
3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan