[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử vốn tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử vốn tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm vốn của doanh nghiệp:
1.1.3. Nguồn hình thành vốn của doanh nghiệp:
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.2. Yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3. Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY HƯNG YÊN
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Hưng Yên
2.1.1. Quá trình hình thành của Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên (2012 – 2014)
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên (2012 – 2014)
2.3.1. Các chỉ tiêu tổng quát đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.4. Đánh giá thực trạng, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY HƯNG YÊN
3.1. Định hướng phát triển của Công Ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công Ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên
3.2.1. Giải pháp về tài chính
3.2.2. Quản lý tốt công tác chi phí:
3.2.3. Tăng cường khả năng thanh toán
3.2.4. Quản lý các khoản nợ phải trả
3.2.5. Đầu tư tài sản cố định
3.2.6. Với các khoản đầu tư tài chính dài hạn
3.2.7. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ sử dụng và quản lý tài sản cho đội ngũ cán bộ công nhân viên.
3.2.8. Một số đề xuất kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan