[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản trị chất lượng toàn diện TQM tại Công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp số 7

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản trị chất lượng toàn diện TQM tại Công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp số 7
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ĐỒ THỊ
DANH MỤC VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TQM) TRONG DOANH NGHIỆP.
1.1 Khái niệm về chất lượng và quản trị chất lượng
1.1.1 Chất lượng.
1.1.2 Quản trị chất lượng.
1.2 Tổng quan về TQM
1.2.1 Khái niệm về TQM
1.2.2 Các đặc điểm cơ bản và bản chất của TQM
1.2.2.1 Các đặc điểm cơ bản.
1.2.2.2 Bản chất của TQM.
1.2.3 Các nguyên tắc cơ bản của TQM.
1.2.4 Phân biệt TQM và ISO 9000.
1.3 Vai trò của TQM trong doanh nghiệp.
1.4 Quy trình triển khai TQM trong doanh nghiệp.
1.4.1 Am hiểu và cam kết chất lượng.
1.4.2 Tổ chức và phân công trách nhiệm.
1.4.3 Đo lường và hoạch định chất lượng.
1.4.4 Thiết kế và xây dựng hệ thống chất lượng.
1.4.5 Theo dõi bằng thống kê và kiểm soát chất lượng.
1.4.6 Hợp tác nhóm, đào tạo và huấn luyện về chất lượng
1.4.7 Triển khai thực hiện TQM.
1.5 Sự cần thiết thực hiện TQM trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7.
2.1 Giới thiệu khái quát về công ty COMA7.
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty COMA7
2.1.2.1 Đại hội đồng cổ đông
2.1.2.2 Hội đồng quản trị
2.1.2.3 Ban kiểm soát
2.1.2.4 Ban Giám đốc
2.1.2.5 Phóng tài chính kế toán
2.1.2.6 Phóng tổ chức hành chính
2.1.2.7 Phòng kỹ thuật dự án
2.1.2.8 Phòng kế hoạch kinh doanh
2.1.2.9 Các xí nghiệp
2.1.3 Khái quát ngành nghề kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp số 7
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp số 7 giai đoạn 2012-2014.
2.1.4.1 Kết quả doanh thu tại COMA7 trong giai đoạn 2012-2014.
2.1.4.2 Kết quả lợi nhuận tại COMA7 trong giai đoạn 2012-2014
2.2 Thực trạng công tác quản trị chất lượng toàn diện tại Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp số 7.
2.2.1 Thực trạng am hiểu và cam kết chất lượng.
2.2.2 Thực trạng tổ chức và phân công trách nhiệm.
2.2.3 Thực trạng đo lường và hoạch định chất lượng.
2.2.4 Thực trạng thiết kế và xây dựng chất lượng.
2.2.5 Thực trạng theo dõi bằng thống kê và kiểm soát chất lượng.
2.2.6 Thực trạng hợp tác nhóm, đào tạo và huấn luyện chất lượng
2.2.7 Thực trạng triển khai thực hiện TQM.
2.3 Đánh giá chung về công tác quản trị chất lượng toàn diện TQM tại COMA7.
2.3.1 Tích cực.
2.3.2 Hạn chế.
2.3.3 Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TẠI CÔNG TY COMA7.
3.1 Định hướng phát triển của công ty COMA7 trong thời gian tới.
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chất lượng toàn diện TQM tại COMA7
3.2.1 Triển khai và hoàn thiện công tác tính toán chi phí chất lượng.
3.2.2 Áp dụng thêm biểu đồ xương cá và biểu đồ kiểm soát vào TQM ở công ty COMA7 
3.2.3 Tổ chức đào tạo chuyên sâu về chất lượng cho các cấp quản lý trong công ty.
3.2.4 Giảm số thành viên tham gia nhóm chất lượng TQM.
3.2.5 Cải tiến liên tục quá trình triển khai TQM.
3.3 Một số kiến nghị với công ty
KẾT LUẬN
DANH MỤC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan