[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Điện lực Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Điện lực Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính
1.1.2. Ý nghĩa phân tích tài chính
1.3.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ số
1.2.3. Phân tích tài chính theo phương pháp Dupont
1.3. TRÌNH TỰ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.4. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
1.4.1.1. Phân tích khái quát thông qua bảng cân đối kế toán
1.4.1.2. Phân tích khái quát thông qua báo cáo kết quả kinh doanh
1.4.2. Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn
1.4.2.1. Phân tích cơ cấu và biến động tài sản
1.4.2.2. Phân tích cơ cấu và biến động của nguồn vốn
1.4.3. Phân tích khả năng thanh toán
1.4.3.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn
1.4.3.2. Hệ số khả năng thanh toán nhanh
1.4.3.3. Hệ số khả năng thanh toán tức thời
1.4.3.4. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay
1.4.4. Phân tích khả năng quản lý nợ
1.4.4.1. Hệ số nợ trên tổng tài sản
1.4.4.2. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu
1.4.5. Phân tích khả năng quản lý tài sản
1.4.5.1. Phân tích khả năng luân chuyển hàng tồn kho
1.4.5.2. Phân tích tốc độ luân chuyển khoản phải thu
1.4.5.3. Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản
1.4.5.4. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định
1.4.5.5. Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4.6. Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp
1.4.6.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
1.4.6.2. Tỷ suất doanh lợi tổng tài sản (ROA)
1.4.6.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.5.1. Các nhân tố bên ngoài
1.5.1.1. Thị trường cạnh tranh và đối tượng cạnh tranh
1.5.1.2. Nhân tố tiêu dùng
1.5.1.3. Nhân tố tài nguyên môi trường
1.5.1.4. Các chính sách của Nhà nước
1.5.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.5.2.1. Chất lượng thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.2.2. Trình độ của cán bộ thực hiện việc phân tích tài chính.
1.5.2.3. Nhận thức về phân tích tài chính của chủ doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ Điện lực Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ Điện lực Hà Nội.
2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ điện lực Hà Nội
2.2.1. Phân tích khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ điện lực Hà Nội
2.2.2. Phân tích khái quát tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ điện lực Hà Nội
2.3.3. Phân tích khả năng thanh toán của Công ty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ Điện lực Hà Nội
2.3.3.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn
2.3.3.2. Khả năng thanh toán nhanh
2.3.3.3. Khả năng thanh toán tức thời
2.3.4. Phân tích khả năng quản lý tài sản
2.3.4.1. Khả năng luân chuyển hàng tồn kho
2.3.4.2. Khả năng quản lý khoản phải thu
2.3.4.3. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
2.3.4.4. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định
2.3.4.5. Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.5. Khả năng quản lý nợ
2.3.5.1. Hệ số nợ trên tổng tài sản
2.3.5.2. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu
2.3.6. Phân tích khả năng sinh lời
2.3.6.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)
2.3.6.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
2.3.6.3. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Hạn chế
2.4.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI
3.1. TỔ CHỨC TỐT CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
3.2. HOÀN THIỆN NGUỒN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH
3.3. HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CÁC BỘ NGÀNH VÀ NHÀ NƯỚC
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan