[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Tín dụng và vai trò của tín dụng trong NHTM
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Vai trò của tín dụng
1.1.2.1 Đối với nền kinh tế
1.1.2.2 Đối với khách hàng
1.1.2.3 Đối với ngân hàng
1.2 Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng
1.2.2 Các loại rủi ro tín dụng
1.2.2.1 Rủi ro giao dịch
1.2.2.2 Rủi ro danh mục cho vay
1.2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
1.2.3.1 Nhóm nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài
1.2.3.2 Nhóm nguyên nhân từ phía khách hàng
1.2.3.3 Nhóm nguyên nhân từ phía ngân hàng
1.2.3.4 Nhóm nguyên nhân từ tài sản đảm bảo
1.3 Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng
1.3.2 Sự cần thiết phải thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro tín dụng
1.3.2.1 Kinh doanh trong lĩnh vực Ngân hàng là loại hình kinh doanh đặc biệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro
1.3.2.2 Hiệu quả kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào mức độ rủi ro
1.3.2.3 Quản trị rủi ro tốt là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của NHTM
1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng
1.3.3.1 Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng
1.3.3.2 Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng
1.3.3.3 Xây dựng chính sách quản trị rủi ro tín dụng
1.3.4 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng
1.3.4.1 Nhận diện rủi ro tín dụng
1.3.4.2 Đo lường rủi ro tín dụng
1.3.4.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng
1.3.4.4 Tài trợ rủi ro
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
2.1.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.3.1 Đại hội đồng cổ đông
2.1.3.2 Hội đồng quản trị
2.1.3.3 Ban kiểm soát
2.1.3.4 Tổng giám đốc
2.1.3.5 Phó tổng giám đốc
2.1.3.6 Kế toán trưởng
2.1.3.7 Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ
2.1.3.8 Các phòng ban, chuyên môn nghiệp vụ
2.1.4 Các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương
2.2 Tình hình hoạt động và kinh doanh chính của Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam trong những năm gần đây
2.2.1 Hoạt động huy động vốn
2.2.2 Hoạt động sử dụng vốn
2.2.3 Một số hoạt động kinh doanh khác
2.2.3.1 Thanh toán xuất nhập khẩu
2.2.3.2 Kinh doanh ngoại tệ
2.2.3.3 Kinh doanh thẻ
2.2.4 Tình hình thu nhập – chi phí – lợi nhuận
2.2.5 Một số chỉ tiêu đánh giá mức độ hiệu quả trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.3 Quy định chung về hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.3.1 Một số quy định cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.3.1.1 Nguyên tắc vay vốn
2.3.1.2 Chính sách cho vay đối với khách hàng
2.3.2 Quy trình tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.3.2.1 Xét duyệt cho vay
2.3.2.2 Quy trình phát tiền vay
2.3.2.3 Quy trình sử dụng vốn vay
2.3.2.4 Quy trình thu hồi nợ vay
2.4 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.4.1 Chiến lược quản trị rủi ro tín dụng
2.4.1.1 Tại Hội sở chính
2.4.1.2 Tại Chi nhánh đầu mối (có Phòng quản lý rủi ro)
2.4.1.3 Tại Chi nhánh cơ sở (không có Phòng quản lý rủi ro)
2.4.2 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng
2.4.3 Quy trình thực hiện quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.4.3.1 Đánh giá rủi ro tín dụng
2.4.3.2 Kiểm soát rủi ro tín dụng
2.4.3.3 Tài trợ rủi ro tín dụng
2.4.4 Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.4.4.1 Tình hình nợ xấu và nợ quá hạn
2.4.4.2 Tỷ lệ dư nợ trên tổng vốn huy động
2.4.4.3 Hệ số thu nợ
2.4.4.4 Vòng quay vốn tín dụng
2.4.4.5 Hiệu suất sử dụng vốn tín dụng
2.4.4.6 Tỷ lệ sinh lời từ cho vay
2.4.4.7 Khả năng bù đắp rủi ro
2.5 Hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.5.1 Kết quả đạt được
2.5.2 Những mặt còn hạn chế
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh chung tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
3.1.2 Định hướng cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
3.2.1 Nâng cao công tác nhận diện rủi ro tín dụng
3.2.2 Hoàn chỉnh công tác thẩm định và phân tích tín dụng
3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát tín dụng
3.2.4 Thực hiện các biện pháp phân tán rủi ro
3.2.4.1 Đa dạng hóa các đối tượng đầu tư
3.2.4.2 Bảo hiểm tín dụng
3.2.4.3 Sử dụng nghiệp vụ hoán đổi tín dụng để phòng ngừa rủi ro tín dụng
3.2.5 Tài trợ rủi ro
3.2.6 Xử lý nợ xấu, nợ quá hạn dứt điểm
3.2.7 Xử lý nợ tồn đọng
3.2.8 Hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị rủi ro tín dụng
3.2.8.1 Về chất lượng thông tin
3.2.8.2 Tốc độ chuyển thông tin giữa các cấp quản lý
3.2.9 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng
3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành có liên quan
3.3.1.1 Hoàn thiện và ổn định các chính sách phát triển kinh tế xã hội
3.3.1.2 Tạo môi trường kinh doanh ổn định, bình đẳng cho các hoạt động ngân hàng
3.3.1.3 Hoàn thiện hệ thống pháp luật
3.3.1.4 Hướng hoạt động của các tổ chức bảo hiểm cho bảo hiểm tín dụng
3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2.1 Đưa ra hệ thống văn bản pháp luật hoàn thiện, phù hợp với thông lệ quốc tế
3.3.2.2 Tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tín tín dụng (CIC)
3.3.2.3 Xây dựng hệ thống tính điểm và xếp hạng khách hàng thống nhất trong toàn ngành ngân hàng
3.3.2.4 Tăng cường khả năng dự báo và hoạch định chính sách
3.3.2.5 Tăng cường hoạt động thanh tra giám sát
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan