[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Vốn lưu động và nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.5. Nhu cầu sử dụng vốn lưu động
1.1.6. Vai trò của việc xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2. Hoạt động cho vay bổ sung vốn lưu động với khách hàng doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Nguyên tắc cho vay
1.2.3. Điều kiện cho vay
1.2.4. Đối tượng cho vay
1.2.5. Đặc điểm cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách hàng doanh nghiệp
1.2.6. Vai trò của cho vay bổ sung vốn lưu động
1.2.7. Phân loại cho vay bổ sung vốn lưu động
1.3. Thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Mục đích, vai trò của thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động
1.3.3. Yêu cầu của công tác thẩm định
1.3.4. Những nguồn thông tin dùng trong công tác thẩm định
1.3.5. Quy trình thẩm định
1.3.6. Biện pháp thẩm định
1.3.7. Các nội dung thẩm định
1.3.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông
2.2. Quy định chung trong thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông
2.2.1. Cơ cấu tổ chức thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động
2.2.2. Quy trình thẩm định
2.2.3. Nội dung thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông
2.3. Thực trạng cho vay bổ sung vốn lưu động giai đoạn năm 2009 – 2011
2.3.1. Tình hình dư nợ cho vay bổ sung vốn lưu động
2.3.2. Thực trạng giải ngân cho vay bổ sung vốn lưu động
2.3.3 Thực trạng thu hồi nợ cho vay bổ sung vốn lưu động
2.3.4. Thực trạng chất lượng cho vay bổ sung vốn lưu động
2.3.5 Thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động đối với công ty cổ phần thương mại Anh Thái
2.4. Đánh giá về công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động của Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông
2.4.1. Những điểm đã đạt được
2.4.2. Những mặt còn hạn chế
2.5. Nguyên nhân hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẮM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG
3.1. Định hướng của Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông trong công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động thời gian tới
3.1.1. Xu hướng phát triển của thị trường
3.1.2. Định hướng phát triển của MDB
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông
3.2.1. Nâng cao chất lượng nguồn thông tin tín dụng
3.2.2. Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động
3.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo
3.2.4. Nâng cao trình độ, nghiệp vụ của cán bộ tín dụng
3.2.5. Nâng cao vai trò của công tác thanh tra, kiểm soát
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông
3.3.1. Đối với ngân hàng nhà nước
3.3.2. Đối với nhà nước và các cơ quan khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan