[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Quảng cáo 24H Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Quảng cáo 24H Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Sự cần thiết phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái quát về hoạt động tài chính doanh nghiệp
1.1.2 Sự cần thiết phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2 Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2 Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3 Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4 Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.6 Hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1 Nhân tố chủ quan
1.3.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 24H VIỆT NAM
2.1 Giới thiệu về công ty Cổ phần Quảng cáo 24h Việt Nam
2.1.1 Quá trình phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.3 Tình hình kinh doanh
2.2 Thực trạng phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Quảng cáo 24h Việt Nam
2.2.1 Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
2.2.2 Quy trình phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Quảng cáo 24h Việt Nam
2.2.3 Phương pháp phân tích tài chính đang áp dụng tại công ty
2.2.4 Nội dung hoạt động phân tích tài chính đang áp dụng tại công ty
2.3 Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Quảng cáo 24h Việt Nam
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế
2.3.3 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 24H VIỆT NAM
3.1 Định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Quảng cáo 24h Việt Nam
3.1.1 Cơ hội và thách thức
3.1.2 Định hướng hoạt động của công ty Cổ phần Quảng cáo 24h Việt Nam
3.2 Giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Quảng cáo 24h Việt Nam
3.2.1 Hoàn thiện quy trình phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Quảng cáo 24h Việt Nam
3.2.2 Nâng cao chất lượng tổ chức và nhân sự cho phân tích tài chính
3.2.3 Áp dụng công nghệ thông tin vào phân tích tài chính, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ cho phân tích tài chính
3.2.4 Hoàn thiện phương pháp phân tích
3.2.5 Nâng cao chất lượng thông tin
3.2.6 Hoàn thiện nội dung phân tích
3.2.7 Hoàn thiện công tác kế toán, kiểm toán và thống kê
3.3 Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan