[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại.
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
1.1.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.1.4. Quy trình cho vay tiêu dùng
1.1.5. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.2. Các văn bản pháp luật quy định về hoạt động cho vay tiêu dùng
1.3. Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3.2. Sự cần thiết phải mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng cho vay tiêu dùng
1.3.4.1. Nhân tố khách quan
1.3.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH THĂNG LONG
2.1. Tổng quan về ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thăng Long
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thăng Long
2.1.2. Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của BIDV Thăng Long
2.1.3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý hoạt động của BIDV Thăng Long
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của BIDV Thăng Long
2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban tại BIDV Thăng Long
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng BIDV – Thăng Long trong giai đoạn năm 2011-2013
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Thăng Long Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
2.2.1. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Thăng Long
2.2.1.1. Một số sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Thăng Long
2.2.1.2. Chính sách cho vay áp dụng đối với KHCN tại chi nhánh
2.2.1.3. Quy trình cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh
2.2.2. Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh
2.2.2.1. Doanh số cho vay tiêu dùng
2.2.2.2. Dư nợ cho vay tiêu dùng
2.2.2.3. Cơ cấu cho vay tiêu dùng
2.2.2.4. Chất lượng cho vay tiêu dùng
2.3. Đánh giá thực trạng mở rộng CVTD tại Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Một số hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNGCÁ NHÂN  TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG
3.1. Định hướng mở rộng cho vay tiêu dùng
3.1.1. Định hướng của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam
3.1.2. Định hướng, mục tiêu mở rộng CVTD của chi nhánh
3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động CVTD tại Chi nhánh Thăng Long
3.2.1. Nhóm giải pháp về sản phẩm dịch vụ
3.2.3. Nhóm giải pháp về quy trình, xử lý hồ sơ, phân đoạn khách hàng và nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh
3.2.3.1. Cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch
3.2.3.4. Xây dựng văn hoá giao dịch của BIDV
3.2.3.5. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay
3.2.4. Nhóm giải pháp về tổ chức và nhân sự
3.2.4.1. Nâng cao hiệu quả chiến lược phát triển và quản lý nguồn nhân lực
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan