[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tại Công ty Cổ phần H-PEC Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tại Công ty Cổ phần H-PEC Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÕN BẨY VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÕN BẨY
1.1. Tổng quan chung về Đòn bẩy
1.1.1. Khái niệm đòn bẩy
1.1.2. Các loại đòn bẩy
1.2. Đòn bẩy hoạt động
1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động
1.2.1.1. Khái niệm đòn bẩy hoạt động
1.2.1.2. Ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động
1.2.2. Phân tích điểm hòa vốn
1.2.2.1. Khái niệm điểm hòa vốn và phân tích điểm hòa vốn
1.2.2.2. Phương pháp phân tích điểm hòa vốn
1.2.2.3. Ý nghĩa của phân tích điểm hòa vốn
1.2.3. Độ bẩy hoạt động
1.2.3.1. Khái niệm về độ bẩy hoạt động và công thức tính độ bẩy hoạt động
1.2.3.2. Mối quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và điểm hòa vốn
1.2.3.3. Mối quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và rủi ro kinh doanh
1.2.3.4. Ý nghĩa của độ bẩy hoạt động với quản trị tài chính
1.3. Đòn bẩy tài chính
1.3.1. Khái niệm đòn bẩy tài chính và ý nghĩa của đòn bẩy tài chính
1.3.1.1. Khái niệm của đòn bẩy tài chính
1.3.1.2. Ý nghĩa của đòn bẩy tài chính
1.3.2. Độ bẩy tài chính
1.3.2.1. Khái niệm và công thức tính độ bẩy tài chính
1.3.2.2. Mối quan hệ giữa độ bẩy tài chính và rủi ro tài chính
1.3.3. Mối quan hệ giữa EPS với EBIT và điểm bàng quan
1.4. Đòn bẩy tổng hợp
1.4.1. Khái niệm và ý nghĩa của đòn bẩy tổng hợp
1.4.1.1. Khái niệm đòn bẩy tổng hợp
1.4.1.2. Ý nghĩa của đòn bẩy tổng hợp
1.4.2. Độ bẩy tổng hợp
1.5. Hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong công ty
1.5.1. Khái niệm hiệu quả và hiệu quả sử dụng đòn bẩy
1.5.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng đòn bẩy
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong công ty
1.6.1. Các nhân tố chủ quan
1.6.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÕN BẨY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN H-PEC VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần H-PEC Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần H-PEC Việt Nam
2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
2.1.2.2. Chức năng từng phòng ban
2.1.2.3. Tình hình kinh doanh
2.2. Thực trạng sử dụng đòn bẩy hoạt động tại công ty Cổ phần H-PEC Việt Nam
2.2.1. Phân tích điểm hòa vốn
2.2.2. Phân tích thực trạng sử dụng độ bẩy hoạt động
2.2.2.1. Phân tích mức độ sử dụng đòn bẩy hoạt động
2.2.2.2. Mối quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và điểm hòa vốn
2.2.2.3. Mối quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và rủi ro kinh doanh
2.3. Phân tích thực trạng sử dụng đòn bẩy tài chính tại công ty Cổ phần H-PEC Việt Nam
2.3.1. Phân tích độ bẩy tài chính
2.3.1.1. Phân tích mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính
2.3.1.2. Mối quan hệ giữa độ bẩy tài chính và rủi ro tài chính
2.3.2. Mối quan hệ giữa EPS với EBIT và điểm bàng quan
2.4. Phân tích thực trạng sử dụng đòn bẩy tổng hợp trong công ty Cổ phần HPEC Việt Nam
2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong công ty Cổ phần H-PEC Việt Nam
2.6. Đánh giá về tình hình sử dụng đòn bẩy tại công ty Cổ phần H-PEC Việt Nam
2.6.1. Đòn bẩy hoạt động
2.6.2. Đòn bẩy tài chính
2.6.3. Đòn bẩy tổng hợp
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÕN BẨY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN H-PEC VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của công ty Cổ phần H-PEC Việt Nam
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy hoạt động
3.2.1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu đầu vào, hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh, đẩy mạnh tiêu thụ
3.2.2. Hạ thấp chi phí quản lý doanh nghiệp
3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định
3.2.4. Các chính sách bán hàng: chiết khấu thương mại, quảng cáo, xúc tiến bán
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan