[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vũ Thư

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vũ Thư
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT
1.1. Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò ngân hàng thương mại với nền kinh tế thị trường
1.1.3. Hoạt động của ngân hàng thương mại
1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
1.1.3.2. Hoạt động cấp tín dụng
1.1.3.3. Hoạt động cung ứng dịch vụ
1.2. Hộ sản xuất và vai trò chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại đối với hộ sản xuất
1.2.1. Hộ sản xuất trong nền kinh tế thị trường
1.2.1.1. Khái niệm hộ sản xuất
1.2.1.2. Đặc điểm, vai trò của hộ sản xuất trong nền kinh tế thị trường
1.2.2. Hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.2.2.1. Khái niệm về hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.2.2.2. Đặc điểm và vai trò của hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.2.3. Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất
1.2.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại đối với hộ sản xuất
1.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay của ngân hàng đối với hộ sản xuất
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại đối với hộ sản xuất
1.3.1. Các yếu tố chủ quan
1.3.1.1. Yếu tố thuộc về khách hàng
1.3.1.2. Yếu tố thuộc về ngân hàng
1.3.2. Các yếu tố khách quan
1.3.2.1. Môi trường tự nhiên
1.3.2.2. Môi trường kinh tế
1.3.2.3. Môi trường chính trị xã hội
1.3.2.4. Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN VŨ THƯ
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Huyện Vũ Thư
2.1.1. Khái quát về tình hình kinh tế huyện Vũ Thư
2.1.1.1. Một số nét về điều kiện tự nhiên – xã hội của huyện Vũ Thư
2.1.1.2. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của hộ sản xuất trên địa bàn huyện Vũ Thư
2.1.1.3.Những kết quả đạt được của huyện Vũ Thư trong năm 2013
2.1.2. Giới thiệu chung về NHNo&PTNT Việt Nam
2.1.3. Khái quát về NHNo&PTNT Huyện Vũ Thư
2.1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vũ Thư
2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.4. Các hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Vũ Thư
2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.4.2. Hoạt động dịch vụ khác của ngân hàng
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Huyện Vũ Thư giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Việc thực hiện quy trình cho vay tại NHNo Vũ Thư
2.2.2. Thực trạng hoạt động cho vay thu nợ đối với kinh tế hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Vũ Thư
2.2.2.1. Kết quả cho vay hộ sản xuất
2.2.2.2. Tình hình thu nợ hộ sản xuất
2.2.2.3. Dư nợ hộ sản xuất
2.2.3. Thực trạng chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Huyện Vũ Thư
2.3. Đánh giá thực trạng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Vũ Thư
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT Ở NHNO&PTNT HUYỆN VŨ THƯ
3.1. Định hướng về hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
3.1.1. Chính sách cho vay đối với hộ sản xuất của Nhà nước
3.1.2. Định hướng chung của NHNo&PTNT Việt Nam
3.1.3. Định hướng về hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Vũ Thư
3.2. Một số giải pháp cơ bản
3.2.1. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất
3.2.1.1. Mở rộng đa dạng hóa hình thức huy động vốn
3.2.1.2. Chính sách đa dạng lãi suất hợp lý, sử dụng linh hoạt
3.2.1.3. Cho vay tập trung, có trọng điểm đối với hộ sản xuất
3.2.1.4. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ
3.2.1.5. Thực hiện công tác xử lý nợ
3.2.1.6. Duy trì khách hàng truyền thống và mở rộng khách hàng mới
3.2.1.7. Chính sách marketing
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT tỉnh Thái Bình
3.3.4. Kiến nghị với chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vũ Thư
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan