[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.1 Lý luận về thẩm định dự án đầu tư
1.1.1 Theo ngân hàng thế giới
1.1.1.1 Khái niệm về thẩm định của ngân hàng thế giới (World Bank - WB)
1.1.1.2 Mục đích thẩm định
1.1.1.3 Về đối tượng thẩm định
1.1.1.4 Nội dung thẩm định
1.1.2 Ở Việt Nam ta
1.1.2.1 Khái niệm thẩm định dự án đầu tư là gì
1.1.2.2 Vị trí và vai trò công tác thẩm định dự án đầu tư
1.1.3 Rủi ro chủ yếu khi thẩm định dự án đầu tư
1.2 Công tác thẩm định dự án đầu tư ở ngân hàng thương mại
1.2.1 Quan niệm của ngân hàng thương mại về thẩm định dự án đầu tư
1.2.2 Nội dung, phương pháp thẩm định dự án đầu tư ở ngân hàng thương mại
1.2.2.1 Nội dung
1.2.2.2 Phương pháp
1.3 Chất lượng thẩm định dự án đầu tư
1.3.1 Quan niệm
1.3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH
2.1 Một số nét về Ngân hàng đầu tư và phát triển Ninh Bình
2.1.1 Khái quát lịch sử chi nhánh BIDIV tỉnh Ninh Bình
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng đầu tư và phát triển Ninh Bình
2.2 Kết quả hoạt đông kinh doanh của Ngân hàng đầu tư và phát triển Ninh Bình
2.2.1 Công tác huy động vốn
2.2.2 Công tác tín dụng
2.2.3 Các dịch vụ kinh doanh khác của ngân hàng
2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đầu tư phát triển Ninh Bình
2.3 Một số vấn đề về công tác thẩm định DAĐT của Ngân hàng đầu tư và phát triển Ninh Bình
2.3.1 Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Ninh Bình
2.3.2 Nội dung công tác thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng đầu tư và phát triển Ninh Bình
2.3.2.1 Xem xét đánh giá sơ bộ nội dung chính của dự án và khách hàng vay vốn
2.3.2.2 Thẩm định vốn tổng vốn đầu tư và tính khả thi của phương án nguồn vốn
2.3.2.3 Thẩm định phương diện thị trường
2.3.2.4 Thẩm định phương diện kỹ thuật
2.3.2.5 Đánh giá về khả năng cung cấp nguyên vật liệu đầu vào của dự án
2.3.2.6 Thẩm định về phương diện tổ chức quản lý khi thực hiện dự án
2.3.2.7 Đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của dự án
2.3.2.8 Thẩm định các biện pháp bảo đảm tiền vay
2.3.3. Hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Ninh Bình
2.4 Khảo sát công tác thẩm định dự án “ Đầu tư đóng mới 5 tàu sông tự hành hai đáy trọng tải 840 tấn/tàu” của công ty TNHH Long Sơn”
2.4.1 Giới thiệu về tên dự án
2.4.2 Một vài nét về công ty TNHH Long Sơn
2.4.3 Thẩm định sự cần thiết để đầu tư dự án
2.4.4 Thẩm định tổng vốn đầu tư và các phương án nguồn vốn
2.4.5 Thẩm định về phương diện thị trường
2.4.6 Thẩm định phương diện kỹ thuật
2.4.7 Thẩm định phương diện tổ chức quản lý
2.4.8 Đánh giá về khả năng cung cấp nguyên liệu đầu vào của dự án
2.4.9 Đánh giá chung về hiệu quả tài chính của dự án
2.4.10 Thẩm định về tài sản đảm bảo nợ vay của công ty TNHH Long Sơn
2.4.11 Kết luận và đề xuất đối với dự án
2.5 Đánh giá chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Bình
2.5.1 Những kết quả đạt được
2.5.2 Một số hạn chế còn tồn tại
2.5.3 Nguyên nhân
2.5.3.1 Nguyên nhân chủ quan
2.5.3.2 Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH
3.1 Định hướng hoạt động của Ngân hàng đầu tư và phát triển Ninh Bình
3.1.1 Định hướng chung
3.1.2 Định hướng cụ thể
3.1.2.1 Công tác huy động vốn
3.1.2.2 Công tác tín dụng
3.1.2.3 Công tác dịch vụ
3.1.2.4 Công tác phát triển mạng lưới, nguồn nhân lực
3.1.2.5 Công tác kiểm tra quản trị điều hành
3.1.3 Định hướng chung về công tác thẩm định dự án đầu tư
3.2 Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Bình
3.2.1 Giải pháp về thông tin và công nghệ
3.2.1.1 Nâng cao chất lượng nguồn thông tin và phương pháp thu thập thông tin
3.2.1.2 Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thẩm định
3.2.2 Giải pháp đổi mới nội dung và phương pháp thẩm định
3.2.2.1 Về nội dung thẩm định
3.2.2.2 Về phương pháp thẩm định
3.2.3 Giải pháp về nguồn nhân lực và công tác điều hành
3.2.3.1 Tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thẩm định
3.2.3.2 Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức điều hành
3.2.4 Một số giải pháp khác
3.2.4.1 Nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro
3.2.4.2 Nên lập ra quỹ dùng cho công tác thẩm định
3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao công tác thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Bình
3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các NHTM
3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
3.3.3 Kiến nghị với chủ đầu tư
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan