[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng
1.1.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
1.1.3.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng
1.1.3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng
1.1.3.3. Nguyên nhân từ môi trường bên ngoài
1.1.3.4. Nguyên nhân từ phía tài sản đảm bảo
1.1.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng
1.1.4.1. Rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận ngân hàng
1.1.4.2. Rủi ro tín dụng làm giảm khả năng thanh toán của ngân hàng
1.1.4.3. Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín của Ngân hàng
1.1.4.4. Rủi ro tín dụng là nguy cơ dẫn đến phá sản ngân hàng
1.1.4.5. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với khách hàng
1.1.4.6. Trong quan hệ kinh tế đối ngoại
1.1.5. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng
1.1.5.1. Dấu hiệu tài chính
1.1.5.2. Dấu hiệu phi tài chính
1.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng
1.1.6.1. Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu
1.1.6.2. Vấn đề trích lập và sử dụng dự phòng
1.1.6.3. Mức độ tập trung tín dụng
1.2. Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết của công tác quản trị rủi ro tín dụng
1.2.2. Nội dung quản công tác trị rủi ro tín dụng
1.2.2.1. Xây dựng chính sách quản trị rủi ro tín dụng
1.2.2.2. Các mô hình quản trị rủi ro tín dụng
1.2.2.3. Tổ chức thực hiện quản trị rủi ro tín dụng
1.2.2.4. Kiểm soát rủi ro tín dụng
1.2.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ
2.1. Tổng quan về ngân hàng thương tại cổ phần Quốc tế
2.1.1. Giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động
2.2. Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế
2.2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế
2.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế
2.2.2.1. Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu
2.2.2.2. Tình hình trích lập và dự phòng rủi ro
2.2.2.3. Mức độ tập trung tín dụng
2.3.3. Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế
2.2.3.1. Xây dựng chính sách quản trị rủi ro tín dụng
2.2.3.2. Tổ chức thực hiện quản trị rủi ro tín dụng
2.2.3.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng
2.2.3.4. Quy định về những đảm bảo an toàn trong cho vay
2.2.3.5. Xử lý và thu hồi nợ
2.3. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân
2.3.3.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ
3.1. Định hướng phát triển chung của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế
3.1.1. Định hướng phát triển chung của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế
3.1.3. Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế
3.2. Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế
3.2.1. Nâng cao hiệu quả mô hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng
3.2.2. Hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị danh mục cho vay
3.2.4. Hoàn thiện quy trình cho vay của ngân hàng
3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.2.6. Nâng cao trình độ cán bộ và hạn chế rủi ro đạo đức cán bộ
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan
3.2.2. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan