[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Tuấn

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Tuấn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY
1.1. Tổng quan về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2. Phân loại hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2. Vai trò và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh
1.2.1. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.2. Sự cần thiết của nâng cao hiệu quả kinh doanh
1.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.3.3. Phương pháp số chênh lệch
1.3.4. Phương pháp số cân đối
1.3.5. Phương pháp tương quan
1.3.6. Phương pháp đồ thị
1.4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
1.4.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TS
1.4.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.4.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.5.1. Nhân tố bên trong
1.5.2. Các nhân tố bên ngoài
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH TUẤN
2.1. Giới thiệu chung về công ty THHH Thương mại và Xây dựng Anh Tuấn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chủ yếu
2.1.3. Cơ cấu tổ chức công ty
2.2. Thực trạng tình hình hoạt động của công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Tuấn
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Tuấn
2.2.2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2011-2013
2.3. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Tuấn năm 2011-2013
2.3.1. Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty
2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động
2.3.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.5. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Tuấn
2.4.1. Nhân tố khách quan
2.4.2. Nhân tố chủ quan
2.5. Đánh giá chung kết quả đạt được về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Tuấn trong năm 2011-2013
2.5.1. Kết quả kinh doanh đạt được
2.5.2. Những vấn đề đặt ra từ thực trạng tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Anh Tuấn
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH TUẤN
3.1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Tuấn
3.2.1. Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý, chính sách tài trợ vốn
3.2.2. Tổ chức quản lý nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
3.2.3. Sử dụng hiệu quả chính sách bán chịu để tăng doanh thu
3.2.4. Tăng cường quản lý khả năng thanh toán
3.2.5. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan