[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành Đô

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành Đô
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về thanh toán quốc tế
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế
1.1.2.1. Đối với nền kinh tế
1.1.2.2. Đối với ngân hàng
1.1.2.3. Đối với các nhà xuất- nhập khẩu
1.2. Tổng quan về phương thức tín dụng chứng từ
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Các bên tham gia phương thức tín dụng chứng từ
1.2.3. Thư tín dụng chứng từ
1.2.3.1. Định nghĩa
1.2.3.2. Nội dung chính của thư tín dụng chứng từ
1.2.3.3. Một số loại thư tín dụng chứng từ
1.2.4. Quy trình nghiệp vụ của phương thức tín dụng chứng từ
1.2.5. Các văn bản pháp lý điều chỉnh phương thức tín dụng chứng từ  
1.2.5.1. Quy tắc và cách thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP)
1.2.5.2. Tập quán NH tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chứng từ theo L/C số 681 – 1/10/2008 – ISBP
1.2.5.3. Quy tắc thực hành về tín dụng dự phòng quốc tế ISP 98
1.2.5.4. Bản phụ trương UCP 600 về việc xuất trình chứng từ điện tử eUCP 1.1
1.3. Hiệu quả của hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.3.2.1. Các chỉ tiêu định tính
1.3.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.3.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.3.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH ĐÔ
2.1. Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thành Đô
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Thành Đô
2.1.2. Mô hình hoạt động của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thành Đô
2.1.3. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Thành Đô
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn giai đoạn 2011- 2013
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng giai đoạn 2011- 2013
2.1.3.3. Hoạt động dịch vụ giai đoạn 2011- 2013
2.1.3.4. Lợi nhuận trước thuế của BIDV Thành Đô giai đoạn 2011- 2013
2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thành Đô
2.2.1. Quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại BIDV Thành Đô
2.2.1.1. Quy trình L/C xuất khẩu
2.2.1.2. Quy trình L/C nhập khẩu
2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của BIDV Thành Đô
2.2.2.1. Phân tích các chỉ tiêu định tính
2.2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu định lượng
2.2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
2.2.3.1. Những kết quả đạt được
2.2.3.2. Những tồn tại
2.2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH ĐÔ
3.1. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thành Đô
3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh chung của BIDV Thành Đô
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại BIDV Thành Đô những năm tới
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thành Đô
3.2.1. Giải pháp từ phía BIDV Thành Đô
3.2.1.1. Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ hoạt động thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ
3.2.1.2. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ thanh toán
3.2.1.3. Tiếp cận nhu cầu và tư vấn của khách hàng doanh nghiệp
3.2.1.4. Triển khai chính sách ưu đãi về phí dịch vụ TTQT theo phương thức tín dụng chứng từ
3.2.1.5. Đẩy mạnh hoạt động tài trợ tín dụng cho các nhà xuất nhập khẩu
3.2.1.6. Phát triển hệ thống ngân hàng đại lý
3.2.1.7. Khai thác nguồn ngoại tệ, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ 
3.2.1.8. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ
3.2.1.9. Chiến lược Marketing để thu hút khách hàng
3.2.2. Một số kiến nghị
3.2.2.1. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước
3.2.2.2. Kiến nghị với ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
3.2.2.3. Kiến nghị với khách hàng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan