[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á Phòng giao dịch 562 Trần Khát Chân

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á Phòng giao dịch 562 Trần Khát Chân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thương mại
1.1.1 Khái quát về Ngân hàng Thương mại
1.1.1.1 Khái niệm
1.1.1.2 Hoạt động của Ngân hàng Thuơng mại
1.1.2 Hoạt động huy động vốn
1.1.2.1 Vốn của Ngân hàng Thương mại
1.1.2.2 Huy động vốn của Ngân hàng Thương mại
1.1.2.3 Vai trò của vốn
1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn
1.2.1 Khái niệm hiệu quả huy động vốn
1.2.2 Các chi tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn
1.2.2.1 Tốc độ tăng trưởng vốn huy động
1.2.2.2 Cơ cấu vốn huy động
1.2.2.3 Sự phù hợp giữa huy động vốn và sử dụng vốn
1.2.2.4 Chi phí huy động vốn
1.2.2.5 Tính ổn định
1.2.2.6 Hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2.7 Một số chỉ tiêu khác
1.3 Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng Thương mại
1.3.1 Nhân tố chủ quan
1.3.1.1 Chính sách lãi suất và phí dịch vụ của Ngân hàng
1.3.1.2 Hình thức huy động vốn của Ngân hàng
1.3.1.3 Vị thế, uy tín của Ngân hàng
1.3.1.4 Mạng lưới huy động vốn, công nghệ, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ của Ngân hàng
1.3.2 Nhân tố khách quan
1.3.2.1 Môi trường pháp lý
1.3.2.2 Môi trường chính trị trong và ngoài nước
1.3.2.3 Môi trường kinh tế xã hội
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – PHÒNG GIAO DỊCH 562 TRẦN KHÁT CHÂN
2.1 Khái quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á và phòng giao dịch 562 Trần Khát Chân
2.1.1 Khái quát về Ngân hàng Thuơng mại Cổ phần Đông Nam Á
2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á PGD 562 Trần Khát Chân
2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức
2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Phòng giao dịch 562 Trần Khát Chân
2.1.2.1 Các hoạt động chủ yếu của PGD
2.1.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của PGD
2.2 Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Phòng giao dịch 562 Trần Khát Chân
2.2.1 Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Phòng giao dịch 562 Trần Khát Chân
2.2.1.1 Huy động vốn nợ
2.2.1.2 Tỷ trọng các loại vốn huy động
2.2.2 Phân tích hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Phòng giao dịch 562 Trần Khát Chân
2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Phòng giao dịch 562 Trần Khát Chân
2.3.1 Kết quả
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Hạn chế
2.3.2.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – PHÒNG GIAO DỊCH 562 TRẦN KHÁT CHÂN
3.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Phòng giao dịch 562 Trần Khát Chân
3.1.1 Định hướng phát triển của SeA bank
3.1.2 Định hướng của SeA bank - PGD 562 Trần Khát Chân
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Phòng giao dịch 562 Trần Khát Chân
3.2.1 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn
3.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu
3.2.3 Vận dụng linh hoạt chính sách lãi suất
3.2.4 Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất
3.2.5 Áp dụng các chiến lược marketing
3.2.6 Nâng cao trình độ cán bộ nhân viên
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước, Chính phủ
3.3.1.1 Ổn định tình hình kinh tế vĩ mô
3.3.1.2 Hoàn thiện môi trường pháp lý
3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3 Kiến nghị với hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan