[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Aiden Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Aiden Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản
1.1.1. Khái niệm về tài sản
1.1.2. Phân loại tài sản
1.1.3. Vai trò của TS trong công ty
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản
PHẦN 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH AIDEN VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Aiden Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Sơ đồ tổ chức quản lí của công ty
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.4. Tổng quan về kết quả sản xuất kinh doanh
2.1.5. Nhận xét chung về biến động cơ cấu tài sản, nguồn vốn
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Aiden Việt Nam
2.2.1. Thực trạng về tài sản của công ty
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH Aiden Việt Nam
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
PHẦN 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH AIDEN VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Aiden Việt Nam
3.1.1. Cơ hội và thách thức
3.1.2. Định hướng phát triển của ngành điện tử Việt Nam
3.1.3. Định hướng phát triển của công ty
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH Aiden Việt Nam
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan