[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1.1. Doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
1.1.2. Vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
1.1.3. Vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả Vốn lưu động
1.3. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
1.3.1. Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Tổ chức quản lý vốn lưu động có kế hoạch và khoa học
1.3.3. Rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, giảm giá thành sản xuất thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
1.3.4. Tổ chức tốt công tác quản lý tài chính trên cơ sở không ngừng nâng cao trình độ cán bộ quản lý tài chính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỒ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM
2.1.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành, phát triển và các thành tích đạt được của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam
2.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM
2.2.1. Sản phẩm, dịch vụ kinh doanh
2.2.2. Thị trường, thị phần, đối thủ cạnh tranh
2.2.3. Xu hướng thị trường và triển vọng của ngành
2.3. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM
2.3.1. Khái quát về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam
2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam
2.3.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả của quản lý Vốn lưu động của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỒ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM
3.1.1. Định hướng phát triển
3.1.2. Mục tiêu chiến lược
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỒ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Tăng cường hiệu quả sử dụng Vốn lưu động nói chung của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam
3.2.3. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.4. Quản lý tiền mặt
3.2.5. Quản lý hàng tồn kho
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan