[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Thông tin sử dụng phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH NAM
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Khái quát về hoạt động kinh doanh chính của công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
2.2. Phân tích tài chính công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.3. Phân tích các nhóm tỷ số tài chính
2.3. Đánh giá tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
2.3.1. Điểm mạnh
2.3.2. Điểm yếu và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH NAM
3.1. Định hướng phát triển công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
3.2. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam
3.2.1. Điều chỉnh chính sách bán hàng
3.2.2. Tăng cường kiểm soát, quản lý chi phí
3.2.3. Điều chỉnh chính sách huy động và sử dụng vốn
3.2.4. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên của công ty
3.3. Kiến nghị với nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan