[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan chung về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Phương pháp phân tích tài chính
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ số
1.2.3. Phương pháp thay thế
1.2.4. Phương pháp phân tích Dupont
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.3.1. Thông tin kế toán
1.3.2. Các thông tin khác
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.4.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.3. Phân tích lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.5. Nhân tố ảnh hưởng
1.5.1. Các nhân tố khách quan
1.5.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
2.1.Tổng quan về Công ty cổ phần Vang Thăng Long
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Vang Thăng Long
2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Vang Thăng Long
2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vang Thăng Long
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn Công ty cổ phần Vang Thăng Long
2.2.2. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Vang Thăng Long
2.2.3. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cổ phần Vang Thăng Long
2.2.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính của Công ty cổ phần Vang Thăng Long
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty cổ phần vang Thăng Long
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
3.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của Công ty
3.1.1. Mục tiêu hoạt độngvà định hướng của Công ty
3.1.2. Chiến lược kinh doanh
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Vang Thăng Long
3.2.1. Quản trị tiền mặt
3.2.2. Các biện pháp quản lý hàng tồn kho của Công ty
3.2.3. Biện pháp tăng lợi nhuận để tăng khả năng sinh lời
3.2.4. Khoản phải thu
3.2.5. Tài sản cố định
LỜI KẾT
[/tomtat]

Bài viết liên quan