[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản và cơ khí MIMECO

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản và cơ khí MIMECO
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Bản chất của tài chính doanh nghiệp.
1.1.3. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2.1. Mục tiêu của việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2.2. Ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Các thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3.1. Các thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.3.2. Các thông tin bên trong doanh nghiệp
1.2.4. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4.1. Phương pháp so sánh
1.2.4.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.2.4.3. Phương pháp phân tổ
1.2.4.4. Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh tế
1.2.4.5. Phương pháp Dupont
1.2.5. Qui trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5.1. Lập kế hoạch phân tích
1.2.5.2. Thu thập thông tin và xử lý thông tin
1.2.5.3. Xác định những biểu hiện đặc trưng
1.2.5.4. Phân tích
1.2.5.5. Tổng hợp và dự đoán
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn của doanh nghiệp
1.3.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp
1.3.3.1. Phân tích năng lực hoạt độngcủa tài sản
1.3.3.2. Phân tích khả năng thanh toán
1.3.3.3. Phân tích cơ cấu tài chính
1.3.3.4. Phân tích khả năng sinh lời
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ MIMECO
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí Mimeco
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Mimeco
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.2. Thực trạng tình hình tài chính của Công ty Mimeco giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty Mimeco giai đoạn 2011-2013
2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí Mimeco
1.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí Mimeco
1.2.4.1. Phân tích năng lực hoạt động của tài sản
1.2.4.2. Phân tích khả năng thanh toán
1.2.4.3. Phân tích cơ cấu tài chính
1.2.4.4. Phân tích khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá tình hình thực trạng tình hình tài chính của công ty Mimeco
2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ MIMECO
3.1. Định hướng và mục tiêu hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Công ty Cổ phần khoáng sản và Cơ khí MIMECO
3.2.1. Giải pháp quản lý các khoản phải thu.
3.2.2. Giải pháp quản lý hàng tồn kho.
3.2.3. Giải pháp nâng cao nguồn vốn.
3.2.4. Giải pháp để nâng cao lợi nhuận, tăng khả năng sinh lời cho công ty
3.2.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
3.2.6. Giải pháp nâng cao khả năng thanh toán.
3.2.7. Các giải pháp đồng bộ khác.
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan