[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Tùng Bách

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Tùng Bách
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm về phân tích tài chính
1.1.4. Ý nghĩa của phân tích tài chính
1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Tài liệu phân tích
1.2.2. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp hệ số
1.3.3. Phương pháp tỷ lệ
1.3.4. Phương pháp tỷ lệ Dupont
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn
1.4.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.4. Phân tích chỉ tiêu khả năng quản lý tài sản
1.4.5. Phân tích chỉ tiêu khả năng sinh lời
1.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TÙNG BÁCH
2.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH Tùng Bách
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Tùng Bách
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Tùng Bách
2.2.Thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH Tùng Bách
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lí tài sản
2.2.5. Khả năng sinh lời của công ty
2.2.6. Phân tích tỷ suất sinh lời theo mô hình Dupont
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính của công ty TNHH Tùng Bách
2.4. Đánh giá tình hình tài chính tại công ty TNHH Tùng Bách
2.4.1. Điểm mạnh
2.4.2. Điểm yếu
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÙNG BÁCH
3.1. Định hướng phát triển của ngành và của công ty TNHH Tùng Bách
3.1.1. Định hướng phát triển ngành
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty TNHH Tùng Bách
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Tùng Bách
3.2.1. Nâng cao khả năng thanh toán
3.2.2. Tăng cường công tác quản lý nợ phải thu
3.2.3. Nâng cao chất lượng quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Chủ động điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn
3.2.5. Chú trọng đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị nhằm phục vụ cho SXKD; quản lý và sử dụng có hiệu quả TSCĐ
3.2.6. Phấn đấu sử dụng tiết kiệm chi phí SXKD, hạ thành sản phẩm và tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp
3.2.7. Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu và lợi nhuận
3.2.8. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan