[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế tài liệu hỗ trợ tự học môn Hóa học lớp 11 Trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế tài liệu hỗ trợ tự học môn Hóa học lớp 11 Trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1.LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Một số công trình nghiên cứu về thiết kế tài liệu tự học
1.1.2. Một số công trình nghiên cứu về thiết kế website, e-book tự học hóa học
1.1.3. Tổng kết
1.2. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TỰ HỌC
1.2.1. Khái niệm tự học
1.2.2. Các hình thức tự học
1.2.2.1. Tự học không có sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên
1.2.2.2.Tự học theo tài liệu hướng dẫn và có sự giúp đỡ trực tiếp của GV
1.2.3. Vai trò của tự học
1.2.4. Hệ thống kĩ năng tự học
1.2.5. Động cơ của hoạt động tự học
1.2.6. Chu trình tự học
1.2.7. Tác dụng của việc tự học
1.2.8. Các loại tài liệu tự học
1.2.9. Tác dụng của tài liệu hướng dẫn tự học
1.3. ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG TỰ HỌC CỦA HS THPT
1.3.1. Mục đích điều tra
1.3.2. Đối tượng điều tra
1.3.3. Nội dung điều tra
1.3.4. Kết quả điều tra
1.3.4.1. Kết quả điều tra từ giáo viên
1.3.4.2. Kết quả điều tra từ học sinh
1.3.4.3. Tổng kết
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ TÀI LIỆU HỖ TRỢ TỰ HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
2.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 – CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN
2.1.1. Nội dung của toàn chương trình
2.1.2. Mục tiêu của từng chương
2.2. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG KHI THIẾT KẾ TÀI LIỆU HỖ TRỢ TỰ HỌC
2.2.1. Nguyên tắc thiết kế tài liệu tự học
2.2.2. Quy trình thiết kế tài liệu hướng dẫn tự học
2.3. NỘI DUNG TÀI LIỆU HỖ TRỢ TỰ HỌC
2.3.1. Giới thiệu tổng quát về tài liệu hỗ trợ tự học
2.3.2. Phần lí thuyết và bài tập hỗ trợ tự học theo chương
2.3.2.1. Phần lí thuyết và bài tập hỗ trợ tự học Chương 1: Sự diện li
2.3.2.2. Phần lí thuyết và bài tập hỗ trợ tự học Chương 2: Nitơ–Photpho
2.3.2.3. Phần lí thuyết và bài tập hỗ trợ tự học Chương 6: Hiđrocacbon không no
2.3.2.4. Phần lí thuyết và bài tập hỗ trợ tự học Chương 7: Benzen và Ankylbenzen
2.3.2.5. Phần lí thuyết và bài tập hỗ trợ tự học Chương 8: Ancol - Phenol
2.3.3. Một số dạng bài tập hỗ trợ tự học theo chủ đề
2.3.3.1. Chủ đề 1: Viết CTCT hợp chất hữu cơ – Gọi tên
2.3.3.2. Chủ đề 2: Xác định CTPT hợp chất hữu cơ
2.4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI LIỆU HỖ TRỢ TỰ HỌC
2.4.1. Đối với giáo viên
2.4.2. Đối với học sinh
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM
3.2. NHIỆM VỤ THỰC NGHIỆM
3.3. ĐỐI TƯỢNG THỰC NGHIỆM
3.4. TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM
3.5. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
3.6. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
3.6.1. Kết quả về mặt định lượng
3.6.2. Đánh giá về mặt định tính
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan