[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng bài tập nhằm củng cố một số kỹ năng sống cần thiết cho trẻ 5-6 tuổi

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng bài tập nhằm củng cố một số kỹ năng sống cần thiết cho trẻ 5-6 tuổi
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số khái niệm
1.3. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ 5-6 tuổi
1.4. Nội dung- yêu cầu kỹ năng sống của trẻ 5-6 tuổi
1.5. Vai trò của kỹ năng sống đối với sự phát triển chung của trẻ 5-6 tuổi
1.6. Thực tiễn việc xây dựng bài tập nhằm củng cố một số kỹ năng sống cần thiết cho trẻ 5 - 6 tuổi
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO VIỆC CỦNG CỐ MỘT SỐ KỸ NĂNG CẦN THIẾT CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI
2.1. Phần mềm ActivInspire
2.2. Các bài tập nhằm củng cố một số kỹ năng sống cần thiết cho trẻ 5 - 6 tuổi
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
3.1. Điều tra về nhận định của giáo viên và Ban giám hiệu trường mầm non sau khi đã xem xét và tự thử nghiệm các bài tập.
3.2. Thực nghiệm sư phạm
3.3. Kết luận chung về mối tương quan giữa nhận định của giáo viên và khảo sát thực tế trên trẻ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan