[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy – học phần thực hành phân tích Hóa lý

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy – học phần thực hành phân tích Hóa lý
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN TỔNG QUAN
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Khái niệm về thực hành thí nghiệm
1.2 Mục đích của việc thực hành thí nghiệm
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA LÝ
2.1 Một số phương pháp phân tích điện hóa
2.1.1 Phương pháp chuẩn độ điện thế
2.1.2 Phương pháp điện phân
2.2 Phương pháp phân tích sắc ký trao đổi ion
2.2.1 Định nghĩa
2.2.2 Sắc ký trao đổi ion
2.3 Phương pháp phân tích trắc quang
2.3.1 Định nghĩa
2.3.2Phân tích định lượng bằng phương pháp trắc quang
PHẦN THỰC NGHIỆM
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG DAY - HỌC PHẦN THỰC HÀNH PHÂN TÍCH HÓA LÝ
3.1 Thực trạng chương trình học thực hành Phân tích hóa lý ở các trường Đại học
3.1.1 Thực hành Phân tích hóa lý ở khoa Hóa học, ĐH Sư phạm TP.HCM
3.1.2 Nội dung chương trình thực hành ở một số trường Đại học khác
3.2 Điều tra thực trạng học thực hành Phân tích hóa lý của sinh viên khoa Hóa trường ĐH Sư phạm TP.HCM
3.2.1 Mục đích điều tra
3.2.2 Đối tượng điều tra
3.2.3 Mô tả phiếu điều tra
3.2.4 Kết quả điều tra
3.3 Khảo sát các bài thực hành Phân tích hóa lý hiện tại
3.3.1 Bài 1 – Chuẩn độ điện thế. Xác định nồng độ H3PO4
3.3.2 Bài 2 – Điện phân dung dịch CuSO4
3.3.3 Bài 3 – Xác định pH bằng phương pháp trắc quang
3.3.4 Bài 4 – Xác định Ni2+ bằng Dimetylglyoxim khi có mặt chất oxy hóa bằng phương pháp đường chuẩn
3.3.5 Bài 5 – Sắc ký trao đổi ion
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY – HỌC PHẦN THỰC HÀNH PHÂN TÍCH HÓA LÝ
4.1 Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung trong bài thực hành
4.1.1 Dung dịch rửa giải
4.1.2 Thời gian rửa giải Cu2+
4.2 Thay mới, bổ sung một số bài thực hành
4.2.1 Phương pháp điện phân có kiểm tra thế catot xác định Pb trong oxit kẽm
4.2.2 Xác định đồng thời MnO4- và Cr2O72- trong hỗn hợp
4.2.3 Phương pháp trao đổi ion trên nhựa cationit tách niken và coban
4.3 Xây dựng các phim hướng dẫn thực hành cho sinh viên
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan