[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của đối xứng phân tử lên quá trình phát sóng điều hòa bậc cao


[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của đối xứng phân tử lên quá trình phát sóng điều hòa bậc cao
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. TƯƠNG TÁC GIỮA LASER VỚI NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ
1.1. Quá trình ion hóa
1.1.1. Gần đúng trường mạnh (MO-SFA)
1.1.2. Gần đúng ADK cho phân tử (MO-ADK)
1.2. Lý tuyết phát xạ sóng điều hòa
1.2.1. Mô hình Lewenstein phát xạ sóng điều hòa
1.2.2. Công thức tính HHG
Chương 2. KẾT QUẢ
2.1. Dạng đối xứng πg của CO2 và O2
2.2. Dạng đối xứng σg của phân tử N2
2.3. Dạng đối xứng π của phân tử HCN
2.4. Dạng đối xứng σ của phân tử HNC
2.5. Dạng đối xứng π của phân tử OCS
2.6. Tốc độ ion hóa của các phân tử
2.6.1. Tốc độ ion hóa của các phân tử N2, O2 và CO2
2.6.2. Tốc độ ion hóa của phân tử HCN
2.6.3. Tốc độ ion hóa của phân tử HNC
2.6.4. Tốc độ ion hóa của phân tử OCS
KẾT LUẬN
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan