[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp tổ chức môi trường chữ cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp tổ chức môi trường chữ cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG CHỮ CHO TRẺ MG 5-6 TUỔI
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Các khái niệm công cụ
1.3. Tổng quan các quan niệm khoa học về HĐ LQCV ở trường MN
1.3.1. LQCV theo cách tiếp cận “ngôn ngữ trọn vẹn”
1.3.2. LQCV theo quan điểm GD tích hợp
1.3.3. LQCV theo quan điểm của M. Montessori
1.4. Vấn đề tổ chức MTC trong trường MN
1.4.1. Vai trò của MTC đối với HĐ LQCV của trẻ MG 5-6 tuổi
1.4.2. Mục tiêu của việc tổ chức MTC trong trường MN
1.4.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức MTC cho trẻ MG 5 – 6 tuổi
1.4.4. Nguyên lý vận hành cơ chế HĐ tổ chức MTC
1.5. Đặc điểm phát triển tâm sinh lý của trẻ 5- 6 tuổi cần thiết cho HĐ LQCV
1.5.1. Đặc điểm về thể chất
1.5.2. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ 5 – 6 tuổi
1.5.3. Đặc điểm nhận thức
1.6. Vấn đề LQCV và việc tổ chức MTC trong GDMN Việt Nam hiện nay
1.7. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các biện pháp tổ chức MTC cho trẻ 5- 6 tuổi
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG CHỮ CHO TRẺMG 5-6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Khái quát điều tra thực trạng
2.1.1. Mục đích khảo sát
2.1.2. Phương pháp và đối tượng khảo sát
2.1.3. Địa bàn khảo sát
2.1.4. Thời gian khảo sát
2.1.5. Nội dung khảo sát
2.1.6. Phương tiện khảo sát
2.2. Tiêu chí và thang đo đánh giá
2.2.1. Tiêu chí đánh giá
2.2.2. Thang đánh giá chung
2.2.3. Thang điểm đánh giá trong từng tiêu chí cụ thể
2.3. Kết quả khảo sát
2.3.1. Trình độ chuyên môn và thâm niên công tác của GVMN tham gia trả lời phiếu trưng cầu ý kiến
2.3.2. Thực trạng nhận thức của GVMN, CBQL trường MN về việc tổ chức MTC cho trẻ MG 5 - 6 tuổi.
2.3.3. Thực trạng việc tổ chức MTC cho trẻ MG 5 - 6 tuổi tại trường MN
2.3.4. Thực trạng tổ chức các HĐ cho trẻ LQCV
2.3.5. Thực trạng về hiệu quả của việc sử dụng các biện pháp tổ chức MTC cho trẻ MG 5 - 6 tuổi tại trường mầm non
2.4. Đánh giá của phụ huynh về việc tổ chức MTC, HĐ LQCV cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường MN
2.5. Ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức MTC cho trẻ MG 5 – 6 tuổi của GVMN và CBQL trường MN
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐỀ XUẤT VÀ THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG CHỮ CHO TRẺMẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI
3.1. Các căn cứ và nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Căn cứ
3.1.2. Nguyên tắc
3.2. Các biện pháp tổ chức MTC cho trẻ MG 5 – 6 tuổi được đề xuất
3.2.1. Biện pháp tổ chức MTC theo không gian sinh hoạt
3.2.2. Nhóm biện pháp tổ chức MTC theo hướng GD tích hợp
3.2.3. Thiết kế các bài tập, trò chơi liên quan đến chữ viết, tích lũy và triển khai vào các góc chơi khi đến thời điểm thích hợp.
3.2.4. Động viên, khuyến khích, tạo tình huống có vấn đề
3.3. Thực nghiệm các biện pháp tổ chức MTC cho trẻ MG 5 – 6 tuổi đã được đề xuất
3.3.1. Mục đích thực nghiệm
3.3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3.3. Phạm vi thực nghiệm
3.3.4. Thời gian thực nghiệm
3.3.5. Điều kiện tiến hành thực nghiệm
3.3.6. Nội dung thực nghiệm
3.3.7. Tiêu chí, thang đánh giá
3.3.8. Tiến trình thực nghiệm
3.3.9. Đo cuối thực nghiệm
3.3.10. Phân tích kết quả thực nghiệm
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan