[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mối quan hệ giữa bội chi ngân sách và lạm phát nhìn từ lý thuyết và thực tiễn


[/kythuat]
[tomtat]
Mối quan hệ giữa bội chi ngân sách và lạm phát nhìn từ lý thuyết và thực tiễn
MỤC LỤC
NỘI DUNG
I. LÝ THUYẾT
A. Ngân sách nhà nước và vấn đề bội chi ngân sách nhà nước
B. Lạm phát
C. Mối quan hệ giữa bội chi ngân sách và lạm phát
II. THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM NĂM 2004 – 2008
1. Thực trạng lạm phát tại Việt Nam
2. Tình hình bội chi ngân sách nhà nước
3. Mối quan hệ giữa bội chi ngân sách và lạm phát
4. Những vấn đề đặt ra về xử lý bội chi NSNN nhằm kiềm chế lạm phát tại Việt Nam
III. KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan