[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý chất lượng đào tạo ở trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM)


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý chất lượng đào tạo ở trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM)
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Giả thuyết nghiên cứu
6. Phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Cấu trúc luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIẾP CẬN TQM Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Các khái niệm công cụ
1.2.1. Chất lượng
1.2.2. Đào tạo
1.2.3. Quản lý chất lượng
1.2.4. Quản lý chất lượng tổng thể
1.2.5. Trường Chính trị tỉnh
1.3. Nội dung quản lý chất lượng tổng thể trong quản lý đào tạo và điều kiện để quản lí đào tạo theo tiếp cận TQM ở Trường Chính trị tỉnh
1.3.1. Nội dung của quản lí chất lượng theo tiếp cận
1.3.2. Điều kiện để quản lí đào tạo theo tiếp cận TQM ở Trường Chính trị tỉnh
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng đào tạo theo tiếp cận TQM ở Trường Chính trị tỉnh
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
1.5. Kinh nghiệm quản lý chất lượng đào tạo cán bộ, công chức trong nước và quốc tế, bài học kinh nghiệm cho trường Chính trị tỉnh
1.5.1. Kinh nghiệm trong nước
1.5.2. Kinh nghiệm quốc tế
1.5.3. Kinh nghiệm cho Trường Chính trị tỉnh
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN TQM Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VĨNH
2.1. Khái quát chung về trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc
2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển
2.1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
2.1.3. Thành tựu đào tạo
2.2. Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo theo tiếp cận TQM ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.1. Thực trạng xây dựng các tiêu chí chất lượng trong đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.2. Thực trạng pháp chế hóa những quy định quản lý chất lượng trong đào tạo
2.2.3. Thực trạng thiết kế bộ máy và tổ chức nhân sự thực hiện quản lý chất lượng đào tạo
2.2.4. Thực trạng thiết lập hệ thống tự chủ và trách nhiệm xã hội trong đào tạo
2.3. Đánh giá chung về quản lý chất lượng đào tạo theo tiếp cận TQM của trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.1. Thành tựu trong quản lý chất lượng đào tạo theo tiếp cận TQM
2.3.2. Hạn chế trong quản lý chất lượng đào tạo theo tiếp cận TQM
2.3.3. Nguyên nhân của thành tựu và hạn chế trong quản lý chất lượng đào tạo theo tiếp cận TQM của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.4. Những vấn đề đặt ra trong quản lý chất lượng đào tạo theo tiếp cận TQM của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN TQM Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Định hướng đề xuất biện pháp
3.2. Các biện pháp được đề xuất
3.2.1. Nhóm biện pháp thiết lập chuẩn chất lượng đào tạo
3.2.2. Nhóm biện pháp về thiết chế hóa các quy định quản lí chất lượng đào tạo
3.2.3. Nhóm biện pháp hoàn thiện bộ máy và nhân lực quản lí chất lượng đào tạo
3.2.4. Nhóm biện pháp về xây dựng hệ thống tự chủ và trách nhiệm xã hội
3.3. Trưng cầu ý kiến về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp được đề xuất
3.3.1. Kết quả trưng cầu ý kiến về mức độ cần thiết củn pháp đề xuất
3.3.2. Kết quả trưng cầu ý kiến về mức độ khả thi của các biện pháp
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan