[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DÙNG TRONG LUẬN VĂN
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Giả thuyết khoa học
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Đóng góp mới của đề tài
9. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài
1.2.1. Giáo dục
1.2.2. Giáo dục pháp luật
1.2.3. Quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh
1.2.4. Biện pháp quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh
1.3. Giáo dục pháp luật cho học sinh THPT
1.3.1. Đặc điểm tâm lý của học sinh THPT
1.3.2. Giáo dục pháp luật cho học sinh THPT
1.4. Quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh thpt
1.4.1. Quản lý giáo dục pháp luật theo các chức năng quản lý
1.4.2. Hiệu trưởng trường THPT trong việc quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh
1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh THPT
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC
2.1. Khái quát về sự phát triển kinh tế, giáo dục huyện Tam Dương
2.1.1. Khái quát về huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội
2.1.3. Tình hình phát triển giáo dục huyện Tam Dương
2.2. Thực trạng giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường THPT huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.1. Tình hình thanh thiếu niên VPPL
2.2.2. Thực trạng giáo dục pháp luật cho học sinh ở ba trường THPT huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.3. Thực trạng về quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường THPT huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.1. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh về quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường THPT huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.2. Thực trạng quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường THPT huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.4. Đánh giá thực trạng
2.4.1. Những ưu điểm, hạn chế trong công tác giáo dục pháp luật cho học sinh các trường THPT huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.4.2. Những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những thành công và hạn chế trong quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường THPT huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN TAM DƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Đảm bảo tính thực tiễn
3.1.2. Đảm bảo tính khả thi
3.1.3. Đảm bảo tính hiệu quả
3.1.4. Đảm bảo đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh
3.2. Các biện pháp quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường THPT huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.1. Lập kế hoạch giáo dục pháp luật cho học sinh theo chủ điểm phù hợp đối tượng học sinh THPT
3.2.2. Bồi dưỡng kỹ năng giáo dục pháp luật cho giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, giáo viên chủ nhiệm, Bí thư đoàn
3.2.3. Xây dựng tập thể học sinh tự quản tốt, chú trọng giáo dục học sinh cá biệt
3.2.4. Chỉ đạo thực hiện giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua các môn học 
3.2.5. Đa dạng hóa các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể theo các chủ điểm giáo dục pháp luật
3.2.6. Tổ chức học sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật do các cấp, các ngành phát động
3.2.7. Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
3.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý
3.4.1. Đối tượng để tiến hành khảo nghiệm
3.4.2. Kết quả khảo nghiệm của các biện pháp
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan