[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của khóa luận.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1.1. Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại.
1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại.
1.2. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về vốn trong Ngân hàng thương mại
1.2.2. Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.3. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại.
1.2.4. Khái niệm về huy động vốn.
1.2.5. Các hình thức huy động vốn trong Ngân hàng thương mại.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt độnh huy động vốn của Ngân hàng thương mại.
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2. Nhân tố chủ quan
1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả họat động huy động vốn.
1.4.1. Tổng dư nợ / Tổng nguồn vốn huy động
1.4.2. Tỷ số huy động vốn / Tổng nguồn vốn
1.4.3. Tỷ số huy động vốn có kỳ hạn trên tổng nguồn vốn huy động
1.4.4. Tỷ số huy động vốn không kỳ hạn trên tổng nguồn vốn huy động.
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á.
2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á.
2.1.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Tầm nhìn của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á.
2.1.3. Sứ mạng của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á.
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á.
2.1.5. Chức năng các phòng ban của Ngân hàng TMCP Nam Á.
2.1.6. Hình thức hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á.
2.1.7. Các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á.
2.2. Giới thiệu quy trình huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á
2.3. Khái quát tình hình kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á qua 3 năm 2010 – 2012.
2.3.1. Tổng thu nhập
2.3.2. Tổng chi phí
2.3.3. Lợi nhuận
2.4. Thực trạng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Nam Á.
2.4.1. Khái quát tình hình nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Nam Á.
2.4.2. Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Nam Á qua 3 năm 2010 – 2012.
2.5. So sánh hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Nam Á với Ngân hàng trong khu vực.
2.5.1. Tỷ trọng VHĐ của Ngân hàng TMCP Nam Á và các NHTM trong toàn Tp.HCM qua 3 năm 2010 – 2012.
2.5.2. So sánh VHĐ của Ngân hàng TMCP Nam Á với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín qua 3 năm 2010- 2012
2.6. Đánh giá công tác huy đôn vốn của Ngân hàng TMCP Nam.
2.6.1. Thuận lợi
2.6.2. Khó khăn
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á.
3.1. Những tồn tại trong công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Á.
3.1.1. Nhân tố tồn tại khách quan.
3.1.2. Nhân tố tồn tại chủ quan.
3.2. Giải pháp cho hoạt động huy động vốn.
3.2.1. Giải pháp về lãi suất.
3.2.2. Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức huy động vốn và dịch vụ.
3.2.3. Nâng cao số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực.
3.2.4. Đẩy mạnh xây dựng chiến lược Marketing.
3.2.5. Không ngừng phát triển công nghệ.
3.2.6. Ngân hàng cần thực hiện đúng quy tắc quản lý tiền gửi của khách hàng
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với sự quản lý vĩ mô của Nhà nước.
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước.
3.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP Nam Á.
3.4. Định hướng phát triển chung của Ngân hàng TMCP Nam Á trong thời gian tới.
3.4.1. Mục tiêu
3.4.2. Chiến lược phát triển trong tương lai
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan