[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá chất lượng nước sông Hàn, thành phố Đà Nẵng bằng chỉ thị động vật không xương sống cỡ lớn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá chất lượng nước sông Hàn, thành phố Đà Nẵng bằng chỉ thị động vật không xương sống cỡ lớn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Lịch sử phát triển của quan trắc sinh học.
1.2. Kết quả nghiên cứu ứng dụng quan trắc sinh học trên thế giới và ở Việt Nam.
1.3. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng.
1.4. Tổng quan về sông Hàn – thành phố Đà Nẵng.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Đặc điểm môi trường nước sông Hàn tại thời điểm nghiên cứu.
3.2. Thành phần và độ đa dạng ĐVKXS cỡ lớn trong hệ thống điểm BMWPVIET.
3.3. Đánh giá chất lượng môi trường nước bằng điểm số BMWPVIET và chỉ số ASPT.
3.4. Phân tích tương quan giữa chỉ số sinh học và các yếu tố môi trường.
3.5. Tương quan giữa chất lượng nước sông Hàn qua hệ thống tính điểm BMWP, ASPT và số liệu của chương trình quan trắc môi trường quốc gia.
3.6. Đề xuất kết hợp quan trắc sinh học môi trường nước sống ở thành phố Đà Nẵng.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan