[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiện trạng và khả năng phát triển một số giống quế trồng trong điều kiện sinh thái tại huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiện trạng và khả năng phát triển một số giống quế trồng trong điều kiện sinh thái tại huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đặc điểm sinh học và phân bố của các giống quế.
1.2. Tình hình nghiên cứu cây quế tại Việt Nam.
1.3. Tình hình xuất nhập khẩu sản phẩm quế.
1.4. Điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên cứu.
1.5. Điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực nghiên cứu.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu.
2.3. Phạm vi nghiên cứu.
2.4. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Hiện trạng trồng quế tại huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi.
3.2. So sánh một số chỉ tiêu sinh trưởng và phẩm chất hai giống quế hiện trồng tại huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi.
3.3. Sinh kế và người dân.
3.4. Đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan