[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro trong nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh 7

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro trong nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh 7
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
2.1. RỦI RO TÍN DỤNG
2.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
2.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng
2.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng
2.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
2.2.1. Công tác quản trị rủi ro tín dụng
2.2.2. Xếp hạng tín dụng KHDN
2.2.3. Giám sát tín dụng
2.2.4. Nguyên tắc Basel II về quản trị rủi ro tín dụng
2.3. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHDN
CHƯƠNG 3: QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH 7
3.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 7
3.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
3.1.2. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh 7
3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển
3.1.4. Các hoạt động kinh doanh chính
3.1.5. Cơ cấu tổ chức nhân sự
3.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh
3.2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHDN CỦA VIETINBANK CHI NHÁNH 7
3.2.1. Quy định trong cho vay KHDN của Vietinbank Chi nhánh 7
3.2.2. Quy trình cho vay KHDN của Vietinbank Chi nhánh 7
3.2.3. Các hình thức cho vay KHDN của Vietinbank Chi nhánh 7
3.2.4. Thực trạng cho vay KHDN tại Vietinbank Chi nhánh 7
3.3. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY KHDN TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH 7
3.3.1. Chính sách xếp hạng tín dụng KHDN của Chi nhánh 7
3.3.2. Quy trình giám sát tín dụng của Chi nhánh 7
3.3.3. Quản trị rủi ro theo Basel II của Chi nhánh 7
3.4. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHDN TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH 7
3.3.1. Điểm mạnh (S)
3.3.2. Điểm yếu (W)
3.3.3. Cơ hội (O)
3.3.4. Thách thức (T)
3.3.5. Phân tích SWOT
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH 7
4.1. GIẢI PHÁP CHO VIETINBANK CHI NHÁNH 7
4.1.1. Chuyên môn hoá nguồn nhân lực
4.1.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ hoạt động tín dụng
4.1.3. Ban hành văn bản quy định hướng dẫn cụ thể
4.1.4. Cải tiến chính sách quản trị rủi ro
4.2. KIẾN NGHỊ CÁC BÊN LIÊN QUAN
4.2.1. Kiến nghị Ngân hàng nhà nước
4.2.2. Kiến nghị Cơ quan công chứng
4.2.3. Kiến nghị Công ty bảo hiểm
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan