[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại VIKOSAN

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại VIKOSAN
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả SXKD
1.1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả SXKD
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh:
1.2.1. Cơ sở phân tích:
1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả SXKD
1.2.3. Nhóm chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận:
1.2.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động:
1.2.5. Nhóm chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội:
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh:
1.3.1. Môi trường bên ngoài:
1.3.1.1. Các yếu tố kinh tế:
1.3.1.2. Yếu tố chính trị, xã hội và luật pháp:
1.3.1.3. Yếu tố tự nhiên và cơ sở hạ tầng:
1.3.2. Môi trường bên trong:
1.3.2.1. Văn hóa doanh nghiệp:
1.3.2.2. Nguồn nhân lực:
1.3.2.3. Công nghệ:
1.3.2.4. Yếu tố marketing:
1.3.2.5. Hệ thống thông tin
1.3.2.6. Nguyên vật liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư cung ứng nguyên liệu của doanh nghiệp:
PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY THHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIKOSAN
2.1. Giới thiệu chung về Công Ty TNHH SX & TM Vikosan
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty VIKOSAN
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại VIKOSAN
2.1.2.1. Chức năng
2.1.2.2. Nhiệm vụ
2.1.3.Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy
2.1.3.2. Chức năng của từng bộ phận
2.1.3.3. Cơ cấu nguồn nhân lực
2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động SXKD của công ty giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Cơ cấu Tài sản và nguồn vốn
2.2.1.1. Phân tích biến động của cơ cấu tài sản
2.2.1.2. Phân tích tình hình cơ cấu nguồn vốn
2.2.1.3. Nhận xét chung về cơ cấu tài sản và nguồn vốn:
2.2.2. Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận:
2.2.2.1. Phân tích tình hình doanh thu
2.2.2.2. Phân tích tình hình chi phí
2.2.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận
2.2.3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính
2.2.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản(ROA)
2.2.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu(ROS)
2.2.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn(ROE)
2.2.3.4. Khả năng thanh toán ngắn hạn:
2.2.3.5. Hiệu suất sử dụng vốn:
2.2.3.6. Hệ số thu nợ:
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD
2.3.1. Môi trường bên ngoài
2.3.1.1. Các yếu tố kinh tế
2.3.1.2. Yếu tố chính trị, pháp luật
2.3.1.3. Yếu tố tự nhiên và cơ sở hạ tầng:
2.3.2. Môi trường bên trong
2.3.2.1. Văn hóa doanh nghiệp
2.3.2.2. Công nghệ
2.4.2.3. Yếu tố marketing
2.4.2.4. Hệ thống thông tin
2.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty hiện nay
2.4.1. Thuận lợi
2.4.2. Khó khăn
2.5. Đánh giá chung về thị trường của công ty
PHẦN III: CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VIKOSAN
3.1. Định hướng phát triển công ty VIKOSAN
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
3.2.1. Biện pháp 1: Hạn chế tối đa tình hình công nợ cao, công nợ dây dưa khó đòi trong việc bán hàng
3.2.2. Biện pháp 2: Quản lý và đào tạo nguồn nhân lực
3.2.3. Biện pháp 3: Tìm kiếm và xây dựng một kho thành phẩm ở địa bàn Hà Nội
3.2.4. Biện pháp 4: Thuê tổ chức Marketing chuyên nghiệp thực hiện các công tác nghiên cứu thị trường
3.2.5. Biện pháp 5: Thực hiện các chương trình quảng cáo, chiêu thị
3.2.6. Biện pháp 6: Nghiên cứu và làm chủ hệ thống thương mại điện tử trong tương lai gần
3.2.7. Biện pháp 7: Nghiên cứu đưa các sản phẩm mới mang tính khác biệt hóa cao ra thị trường
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan