[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm về bản chất của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.2. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.3. Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.4. Vai trò của hiệu quả hoạt động SXKD trong doanh nghiệp
1.2. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.2. Hiệu quả hoạt động SXKD là công cụ quản trị doanh nghiệp
1.2.3. Ý nghĩa của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3. Mối quan hệ giữa rủi ro và hiệu suất sinh lời
1.4. Nội dung phân tích hiệu quả SXKD
1.4.1. Điều kiện để tiến hành phân tích hiệu quả SXKD
1.4.2. Phân tích tình hình Tài sản
1.4.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1.5.1. Các nhân tố khách quan
1.5.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
2.1. Giới thiệu chung về công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
2.1.3. Hoạt động kinh doanh của Công ty
2.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.2. Thực trạng tài chính của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
2.2.1. Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1.1. Phân tích tình hình doanh thu
2.2.1.2. Phân tích tình hình lợi nhuận
2.2.1.3. Phân tích tình hình chi phí
2.2.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn
2.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.3.1. Thị trường cạnh tranh và đối tượng cạnh tranh
2.3.2. Nhân tố tiêu dùng
2.3.3. Các chính sách của nhà nước
2.3.4. Nhân tố quản trị doanh nghiệp
2.3.5. Trang thiết bị, công nghệ, kỹ thuật
2.4. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.4.1. Những thành tựu đạt được của công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
2.4.2. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của Công ty
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
3.1. Xu hướng phát triển của ngành xây dựng
3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường hiêu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2.1. Tăng cường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
3.2.3. Nâng cao hiệu quả lao động của nhân viên
3.2.4. Chú trọng công tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty
3.2.5. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan