[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đề xuất một số ứng dụng E-marketing tại Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại dịch vụ Ngọc Khánh

[/kythuat]
[tomtat]
Đề xuất một số ứng dụng E-marketing tại Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại dịch vụ Ngọc Khánh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG E-MARKETING
1.1. Tổng quan về E-marketing
1.1.1. Khái niệm về E-marketing
1.1.2. Ưu và nhược điểm của E-marketing so với marketing truyền thống
1.1.2.1. Ưu điểm
1.1.2.2. Nhược điểm
1.1.3. Một số hình thức E-marketing phổ biến
1.1.3.1. Trang web
1.1.3.2. SEO
1.1.3.3. SEM
1.1.3.4. E-mail marketing
1.1.3.5. PR trực tuyến
1.1.3.6. Mạng xã hội
1.1.3.7. Quảng cáo trực tuyến
1.1.3.8. Mobile marketing
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động E-marketing
1.2.1. Môi trường bên ngoài
1.2.1.1. Môi trường vĩ mô
1.2.1.2. Môi trường ngành
1.2.2. Môi trường bên trong
1.3. Quy trình xây dựng kế hoạch E-marketing
1.3.1. Phân tích hoàn cảnh
1.3.2. Thiết lập mục tiêu
1.3.3. Thiết lập chiến lược E-marketing
1.3.4. Chiến thuật
1.3.5. Thực hiện
1.3.6. Kiểm soát
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC KHÁNH
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại dịch vụ Ngọc Khánh
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH kĩ thuật và thương mai dịch vụ Ngọc Khánh
2.2. Môi trường kinh doanh của Công ty TNHH kĩ thuật và thương mai dịch vụ Ngọc Khánh
2.2.1. Môi trường vĩ mô
2.2.2. Môi trường ngành
2.2.2.1. Khách hàng
2.2.2.2. Nhà cung cấp
2.2.2.3. Đối thủ cạnh tranh
2.3. Môi trường bên trong của Công ty TNHH kĩ thuật và thương mai dịch vụ Ngọc Khánh
2.3.1. Định hướng phát triển
2.3.2. Văn hóa Công ty
2.3.3. Các nguồn lực
2.4. Thực trạng marketing tại Công ty TNHH Kỹ thuật và thương mại dịch vụ Ngọc Khánh
2.4.1. Công Tác nghiên cứu thị trường
2.4.2. Marketing mục tiêu
2.4.3. Marketing mix
2.4.3.1. Chính sách về sản phẩm
2.4.3.2. Chính sách về giá bán
2.4.3.3. Chính sách về phân phối
2.4.3.4. Chính sách về xúc tiến hỗn hợp
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH E-MARKETING CHO CÔNG TY TNHH KĨ THUẬT VÀ THƯƠNG MAI DỊCH VỤ NGỌC KHÁNH
3.1. Phân tích hoàn cảnh cho việc áp dụng các hoạt động E-marketing tại Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại dịch vụ Ngọc Khánh
3.1.1. Điểm mạnh
3.1.2. Điểm yếu
3.1.3. Cơ hội
3.1.4. Thách thức
3.2. Thiết lập mục tiêu
3.3. Thiết lập chiến lược
3.4. Chiến thuật
3.4.1. Xây dựng chương trình CRM
3.4.2. Xây dựng và hoàn thiện website của Công ty TNHH kĩ thuật và thương mại dịch vụ Ngọc Khánh
3.4.3. Xây dựng và hoàn thiện fanpage Facebook của Công ty
3.4.4. Xây dựng chính sách phân biệt giá cho nhóm khách hàng trực tuyến
3.4.5. Xây dựng kế hoạch truyền thông trực tuyến tích hợp
3.4.5.1. Chiến thuật quảng cáo trực tuyến
3.4.5.2. Chiến thuật marketing lan truyền
3.5. Thực hiện
3.6. Kiểm soát
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan