[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chương trình Marketing hỗn hợp cho Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư công nghệ PITP

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chương trình Marketing hỗn hợp cho Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư công nghệ PITP
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP
1.1. Tổng quan về marketing
1.1.1. Khái niệm về marketing
1.1.2. Đặc điểm, vai trò của marketing
1.1.2.1. Đặc điểm của marketing
1.1.2.2. Vai trò của marketing
1.2. Tổng quan về marketing hỗn hợp
1.2.1. Khái niệm marketing hỗn hợp
1.2.2. Nội dung của marketing hỗn hợp
1.2.3. Vai trò của marketing hỗn hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.4. Các chính sách marketing hỗn hợp
1.2.4.1. Chính sách sản phẩm (Product)
1.2.4.2. Chính sách giá (Price)
1.2.4.3. Chính sách phân phối (Place)
1.2.4.4. Chính sách xúc tiến truyền thông (Promotion)
1.2.4.5. Chính sách về con người (People)
1.2.4.6. Quy trình (Process)
1.2.4.7. Yếu tố hữu hình (Physical Evidence)
1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chương trình marketing hỗn hợp
1.2.5.1. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô
1.2.5.2. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
1.3. Tiêu chí đánh giá hiệu quả chương trình marketing hỗn hợp
1.3.1. Kiểm tra chiến lược
1.3.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ PITP
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ PITP
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Cơ cấu tổ chức
2.1.5. Thị trường kinh doanh
2.1.5.1. Đôi nét về thị trường
2.1.5.2. Đối thủ cạnh tranh (ĐTCT)
2.1.6. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 – 2014
2.2. Thực trạng các hoạt động marketing hỗn hợp tại công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ PITP
2.2.1. Thị trường mục tiêu của công ty
2.2.2. Định vị thị trường và chiến lược marketing của công ty
2.2.2.1. Định vị thị trường
2.2.2.2. Chiến lược marketing
2.2.3. Thực trạng thực hiện các hoạt động marketing hỗn hợp tại công ty
2.2.3.1. Chính sách sản phẩm (Product)
2.2.3.2. Chính sách giá (Price)
2.2.3.3. Chính sách phân phối (Place)
2.2.3.4. Chính sách xúc tiến truyền thông (Promotion)
2.2.3.5. Chính sách về con người (People)
2.2.3.6. Quy trình (Process)
2.2.3.7. Yếu tố hữu hình (Physical Evidence)
2.3. Đánh giá thực trạng các hoạt động marketing hỗn hợp tại công ty cổ phần phát triển và đầu tư công nghệ PITP
2.3.1. Những kết quả đã đạt được
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH MARKETING HỖN HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ PITP
3.1. Căn cứ lựa chọn giải pháp
3.1.1. Xu hướng phát triển của ngành và các yếu tố môi trường marketing bên ngoài
3.1.2. Mục tiêu phát triển và yếu tố bên trong của công ty
3.1.3. Phân tích SWOT
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ PITP
3.2.1. Giải pháp về nghiên cứu thị trường
3.2.2. Giải pháp về chiến lược định vị
3.2.3. Giải pháp về sản phẩm
3.2.4. Giải pháp về giá
3.2.5. Giải pháp về phân phối
3.2.6. Giải pháp về xúc tiến hỗn hợp
3.2.7. Giải pháp về con người
3.2.8. Giải pháp về quy trình
3.2.9. Giải pháp cho các yếu tố hữu hình
3.3. Kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan chức năng có liên quan
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan