[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hệ thống Marketing mix tại Công ty Diệt mối và Khử trùng Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hệ thống Marketing mix tại Công ty Diệt mối và Khử trùng Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG
1.1. Tổng quan về Marketing
1.1.1. Các khái niệm về Marketing
1.1.2. Bản chất của Marketing
1.1.3. Vai trò và chức năng của marketing
1.1.4. Lý thuyết chung về Marketing – mix
1.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp
1.2.1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
1.2.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp
1.3. Hoạt động Marketing – mix trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Các quyết định về sản phẩm
1.3.2. Các quyết định về giá
1.3.3. Các quyết định về phân phối
1.3.4. Các quyết định về xúc tiến
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TẠI CÔNG TY TNHH DIỆT MỐI VÀ KHỬ TRÙNG HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Diệt mối và Khử trùng Hà Nội
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động của Công ty TNHH Diệt mối và Khử trùng Hà Nội
2.1.3. Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Diệt mối và Khử trùng Hà Nội trong giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng về môi trường Marketing của doanh nghiệp
2.2.1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
2.2.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp
2.3. Thực trạng và đánh giá hoạt động Marketing – mix của Công ty TNHH Diệt mối và Khử trùng Hà Nội
2.3.1. Cơ sở chiến lược marketing – mix của công ty
2.3.2. Tình hình thực hiện các quyết định Marketing – mix tại Công ty
2.4. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động marketing – mix của Công ty TNHH Diệt mối và Khử trùng Hà Nội
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MARKETING - MIX TẠI CÔNG TY TNHH DIỆT MỐI VÀ KHỬ TRÙNG HÀ NỘI
3.1. Xu hướng phát triển của ngành
3.1.1. Cơ hội
3.1.2. Thách thức
3.2. Định hướng hoạt động của doanh nghiệp
3.2.1. Định hướng chung
3.2.2. Định hướng hoạt động marketing
3.2.3. Mục tiêu
3.3. Một số điểm mạnh, điểm yếu của Doanh nghiệp
3.3.1. Điểm mạnh
3.3.2. Điểm yếu
3.4. Một số giải pháp
3.4.1. Giải pháp về marketing – mix
3.4.2. Giải pháp phối hợp các nguồn lực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan