[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hoạt động marketing cho Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hoạt động marketing cho Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG
1.1. Một số khái niệm về marketing
1.2. Tổng quan về marketing ngân hàng
1.2.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng
1.2.2. Khái niệm marketing ngân hàng
1.2.3. Vai trò của marketing ngân hàng
1.3. Nội dung của hoạt động marketing ngân hàng
1.3.1. Nghiên cứu môi trường marketing ngân hàng
1.3.1.1. Môi trường bên trong
1.3.1.2. Môi trường bên ngoài
1.3.2. Phân đoạn thị trường và chọn thị trường mục tiêu
1.3.2.1. Phân đoạn thị trường
1.3.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
1.3.3. Thiết kế các công cụ marketing mix cho ngân hàng
1.3.3.1. Công cụ sản phẩm
1.3.3.2. Công cụ giá cả
1.3.3.3. Công cụ phân phối
1.3.3.4. Xúc tiến hỗn hợp
1.3.3.5. Công cụ con người
1.3.3.6. Cơ sở vật chất
1.3.3.7. Quy trình phục vụ
1.3.4. Tổ chức bộ phận marketing trong ngân hàng
1.3.5. Đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing ngân hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG MARKETING VÀO KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại Cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phân Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.1.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
2.1.4. Khái quát hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2014
2.1.4.1. Công tác huy động vốn
2.1.4.2. Hoạt động tín dụng
2.1.4.3. Hoạt động kinh doanh ngoại hối
2.2. Thực trạng hoạt động Marketing tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
2.2.1. Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trường và môi trường marketing của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
2.2.1.1. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu thị trường và môi trường marketing
2.2.1.2. Các phương pháp nghiên cứu đã áp dụng
2.2.2. Thực trạng phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
2.2.3. Thực trạng việc sử dụng các công cụ marketing tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
2.2.3.1. Chính sách sản phẩm
2.2.3.2. Chính sách giá
2.2.3.3. Chính sách phân phối
2.2.3.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp
2.2.3.5. Công cụ con người
2.2.3.6. Cơ sở vật chất
2.2.3.7. Quy trình phục vụ
2.3. Đánh giá chung về hoạt động Marketing của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Những hạn chế và tồn tại
2.3.2.1. Dịch vụ và chất lượng dịch vụ
2.3.2.2. Chính sách giá cả
2.3.2.3. Về hoạt động xúc tiến
2.3.2.4. Vấn đề về con người
2.3.2.5. Vấn đề cơ sở vật chất
2.3.3. Nguyên nhân
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH
3.1. Định hướng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
3.2.1.Giải pháp đối với mô hình tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
3.2.2. Giải pháp cho chính sách sản phẩm của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
3.2.2.1. Giải pháp đối với các sản phẩm tiền gửi thanh toán
3.2.2.2. Giải pháp đối với các sản phẩm thẻ
3.2.2.3. Giải pháp đối với các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm
3.2.2.4. Giải pháp đối với các sản phẩm tín dụng
3.2.3. Giải pháp đối với chính sách giá của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
3.2.4. Giải pháp cho chính sách xúc tiến của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
3.2.4.1. Quảng cáo
3.2.4.2. Khuyến mại
3.2.4.3. Hoạt động PR
3.2.5. Giải pháp cải tiến quy trình, thủ tục của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
3.2.1. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
3.2.2. Giải pháp phát triển cơ sở vật chất của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh.
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan