[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix của Công ty TNHH M.I.T Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix của Công ty TNHH M.I.T Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG MARKETING MIX
1.1. Tổng quan về marketing
1.1.1. Khái niệm marketing
1.1.1.1. Sự ra đời và phát triển của marketing
1.1.1.2. Định nghĩa về marketing
1.1.2. Vai trò và chức năng của marketing
1.1.2.1. Vai trò của marketing
1.1.2.2. Chức năng của marketing
1.2. Tổng quan về Marketing mix
1.2.1. Khái niệm Marketing mix
1.2.2. Nội dung của Marketing mix
1.2.3. Chiến lược Marketing mix
1.2.3.1. Chính sách sản phẩm
1.2.3.2. Chính sách giá
1.2.3.3. Chính sách phân phối sản phẩm
1.2.3.4. Chính sách truyền thông và xúc tiến bán hàng
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing mix trong doanh nghiệp
1.3.1. Các yếu tố vĩ mô
1.3.2. Các yếu tố vi mô
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M.I.T VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH M.I.T Việt Nam
2.1.1. Giới thiệu thông tin chung về công ty TNHH M.I.T Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH M.I.T Việt Nam
2.1.3. Tầm nhìn, chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH M.I.T Việt Nam
2.1.5. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.5.1. Giám đốc
2.1.5.2. Phó giám đốc
2.1.5.3. Phòng Tài chính Kế toán
2.1.5.4. Phòng Hành chính nhân sự
2.1.5.5. Phòng Kinh doanh
2.1.5.6. Phòng Marketing – Xuất khẩu
2.1.5.7. Phòng vận chuyển
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
2.2.1. Lĩnh vực kinh doanh của công ty
2.2.2. Tiềm lực của công ty
2.2.3. Nguồn nhân lực
2.2.4. Thực trạng công tác thu mua tạo nguồn hàng của công ty
2.2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013
2.3. Thực trạng hoạt động marketing của công ty M.I.T Việt Nam
2.3.1. Đặc điểm thị trường và khách hàng của công ty
2.3.1.1. Thị trường và đối thủ cạnh tranh
2.3.1.2. Khách hàng
2.3.2. Tình hình tổ chức thực hiện các hoạt động marketing mix của công ty TNHH M.I.T Việt Nam
2.3.2.1. Chính sách sản phẩm
2.3.2.2. Chính sách giá
2.3.2.3. Chính sách phân phối
2.3.2.4. Chính sách xúc tiến
2.4. Kết quả đạt được, tồn tại
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Tồn tại
2.4.2.1. Tồn tại trong chính sách sản phẩm
2.4.2.2. Tồn tại trong chính sách giá
2.4.2.3. Tồn tại trong chính sách phân phối
2.4.2.4. Tồn tại trong chính sách xúc tiến
2.4.3. Nguyên nhân
2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH M.I.T VIỆT NAM
3.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động Marketing mix của công ty
3.1.1. Các yếu tố bên ngoài
3.1.2. Các yếu tố vi mô
3.2. Định hướng phát triển của công ty giai đoạn 2015 – 2020
3.2.1. Định hướng phát triển chung
3.2.2. Định hướng phát triển của hoạt động Marketing
3.3. Đề xuất giải pháp
3.3.1. Giải pháp về sản phẩm
3.3.1.1. Đầu tư tạo nguồn hàng
3.3.1.2. Đa dạng hóa sản phẩm
3.3.1.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm
3.3.2. Giải pháp về chiến lược giá
3.3.3. Giải pháp hoàn thiện, phát triển kênh phân phối
3.3.4. Giải pháp về xúc tiến
3.3.4.1. Giải pháp quảng bá hình ảnh
3.3.4.2. Giải pháp xúc tiến mua đối với khách hàng
3.3.5. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
3.4. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước
3.4.1. Cải cách các thủ tục hành chính
3.4.2. Tăng cường vốn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng TCMN
3.4.3. Chính sách đối với các làng nghề và nghệ nhân
3.4.4. Chính sách cung ứng nguyên vật liệu cho các làng nghề
3.4.5. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan