[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trung Yên Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trung Yên Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái quát về Dịch vụ của Ngân hàng thương mại
1.1.2 Dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại
1.2 Chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại
1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại
1.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại
1.3.1 Nhân tố chủ quan
1.3.2 Nhân tố khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH TRUNG YÊN HÀ NỘI
2.1 Khái quát chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung Yên Hà Nội
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây
2.2 Thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung Yên Hà Nội
2.2.1 Thực trạng dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung Yên Hà Nội
2.2.2 Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung Yên Hà Nội
2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung Yên Hà Nội
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.2 Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH TRUNG YÊN HÀ NỘI
3.1 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung Yên Hà Nội
3.1.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung Yên Hà Nội
3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung Yên Hà Nội
3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng Dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung Yên Hà Nội
3.2.1 Nâng cao tính tiện ích của sản phẩm thẻ hiện có
3.2.2 Nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm mới
3.2.3 Nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống ATM
3.2.4 Mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ.
3.2.5 Nâng cao chất lượng nghiên cứu và xác định thị trường
3.2.6 Đổi mới kỹ thuật, hiện đại hóa công nghệ
3.2.7 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
3.2.8 Phòng ngừa và xử lý rủi ro trong lĩnh vực thẻ.
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội các Ngân hàng phát hành và thanh toán thẻ Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan