[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại Công ty TOYOTA Hoàn Kiếm

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại Công ty TOYOTA Hoàn Kiếm
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁN HÀNG
1.1. Tổng quan về bán hàng
1.1.1. Các khái niệm về bán hàng
1.1.2. Vai trò của bán hàng
1.1.3. Mục đích của bán hàng
1.1.4. Các hình thức bán hàng
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng
1.2.1. Môi trường vĩ mô
1.2.2. Môi trường vi mô
1.3. Quy trình bán hàng
1.3.1. Tìm kiếm và tiếp nhận thông tin về khách hàng
1.3.2. Xử lý thông tin và chọn lọc khách hàng
1.3.3. Tiếp cận khách hàng
1.3.4. Tìm kiếm cơ hội
1.3.5. Phân tích nhu cầu khách hàng
1.3.6. Đưa ra đề xuất, cung cấp các giải pháp phù hợp
1.3.7. Đàm phám, kí hợp đồng và kết thức thương vụ
1.4. Quản trị hoạt động bán hàng
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Vai trò của quản trị bán hàng
1.4.3. Các công việc của quản trị bán hàng
1.4.3.1. Xác định mục tiêu bán hàng
1.4.3.2. Thiết lập chiến lược bán hàng
1.4.3.3. Tổ chức lực lượng bán hàng
1.4.3.4. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng
1.4.3.5. Kiểm soát hoạt động bán hàng
1.4.4. Đánh giá hiệu quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TOYOTA HOÀN KIẾM
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TOYOTA Hoàn Kiếm
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu hoạt động và tổ chức bộ máy của công ty
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty
2.2.1. Giới thiệu sản phẩm của công ty
2.2.2. Tình hình kinh doanh của Công ty TOYOTA Hoán Kiếm giai đoạn 2012-2014
2.2.2.1. Tiềm lực của công ty
2.2.2.2. Nguồn nhân lực
2.2.2.3. Cơ sở vật chất
2.2.2.4. Nhà cung cấp
2.3. Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại công ty TOYOTA Hoàn Kiếm
2.3.1. Các hình thức bán hàng tại công ty
2.3.2. Một số quy trình trong hoạt động bán hàng tại công ty
2.3.2.1. Quy trình tìm kiếm đơn hàng
2.3.2.2. Quy trình tiếp nhận và xử lý đơn hàng
2.3.3. Định giá bán và phương thức thanh toán
2.3.4. Chính sách khuyến mại của công ty
2.3.5. Việc xây dựng mục tiêu và chiến lược bán hàng của công ty
2.3.6. Thực trạng tổ chức lực lượng bán hàng của công ty
2.3.7. Tuyển dụng lực lượng bán hàng
2.4. Những ưu điểm và hạn chế của hoạt động bán hàng tại công ty TOYOTA Hoàn Kiếm
2.4.1. Những ưu điểm
2.4.2. Những hạn chế
2.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty TOYOTA Hoàn Kiếm qua một số chỉ tiêu
2.5.1. Chỉ tiêu doanh số, chi phí, lợi nhuận
2.5.2. Doanh số bán theo sản phẩm
2.5.3. Số khách hàng mới
2.5.4. Doanh số bán hàng theo từng nhóm khách hàng
CHƯƠNG 3. CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TOYOTA HOÀN KIẾM
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn 2015 - 2020
3.1.1. Định hướng phát triển chung của công ty
3.1.2. Mục tiêu hoạt động của công ty trong giai đoạn 2015 - 2020
3.1.3. Mục tiêu hoạt động cụ thể của bộ phận bán hàng trong giai đoạn 2015 - 2020
3.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả bán hàng của công ty trong giai đoạn 2015-2020
3.2.1. Phân tích SWOT
3.2.2. Điểm mạnh
3.2.3. Điểm yếu
3.2.4. Cơ hội
3.2.5. Thách thức
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng tại công ty TOYOTA Hoàn Kiếm
3.3.1. Giải pháp về xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng
3.3.2. Giải pháp tối ưu các hình thức bán hàng và quy trình bán hàng
3.3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ bán hàng
3.3.4. Ứng dụng khoa họckĩ thuật trong quản trị bán hàng
3.3.5. Giải pháp tăng cường các hoạt động xúc tiến bán hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan